HomeDe Hervormde kerk en de politiekPagina 11

JPEG (Deze pagina), 616.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 17.31 MB

. ' 9
l `
i lijke nooden. En dat innners droef-eenzijdig is, wie voor
de beschaving en cultuur-ontwikkeling van zijn volk heil
verwacht van, dus staatsgeld voteert voor onderwijs en
wetenschap en kunst, voor scholen en leeszalen en
l musea, maar in dit verband de kerken zou vergeten.
Een besef, dat zeker ook ter linkerzijde bestaat of kan
E ‘ worden gekweekt. Doch dat zich dan zal moeten open-
i baren niet enkel in een verkiezingsrede of in een dagblad-
' artikel. Maar dat uit program-uitspraken zal moeten blij- i
‘ ken met ofüeieel gezag.
Y
[ Anders staat de zaak ter rechter zijde.
Van een voorstel, om art. 171 kortweg intetrekken, i
, zal daar geen sprake zijn.
i Maar wel van een dubbele andere mogelijkheid.
` Immers, dat de kwestie wordt opgeworpen, wie eigenlijk _
de rechthebbenden zijn en dat men de politieke eonstel-
latie gebruikt, om zij.n kerkelijke idealen doortezetten.
Bestaat er voor zulk een vrees geen grond"? Erger: is
het uitspreken van deze mogelijkheid met een verdacht~
. making gelijk te stellen? ' ·
' Het wordt gezegd om meer dan één reden.
Immers heeft de eoalitie nadrukkelijk bepaald, dat art.
_, 171 niet is aan de orde te stellen.
i_ En hebben mannen als mr Lohman en dr Kuyper,
i toen zij minister van binnenlandsehe zaken waren, tegen
de Hervormde Kerk niets ondernomen. l
r. En tellen zoowel de Anti-revolutionaire als de Chris- il
telijk-Historische Partij onder haar bestuursleden en haar
Kamerleden tal van mannen, die niet trouwe liefde in allerlei
ambt werken in de Hervormde Kerk.