HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 90

JPEG (Deze pagina), 518.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

88
Hierxnede achten wij de taak volbragt, die wü ons zelven
met het schrijven van dit werkje hadden opgelegd. Die taak
was 0n1 de middelen aan te Wijzen, die, naar ons beste We-
ten, zouden kunnen strekken tot genezing van vele gebreken,
» waaronder de beschaafde standen der inaatschappü niet het
minst gebukt gaan. Een onbeneveld oordeel, dat in staat is
om het valsclie van het Ware, den schijn van het wezen te
scheiden, een oog en oor, die geoefend zün om wat natuur
GH l§U.1`1St SCIIOOUS 611 gO€ClS à2lHbl@(i€1'1 té! 2l2IDSCl101lW€D, (2611
gemoed, vatbaar voor alle edele indrukken van godsdienst
en inenschenliefde , in één woord, een harmonische ontwik-
keling van al de geestvermogens des menschen, zie daar,
onzes inziens, de eenige niagt, die in staat is om met goed
gevolg de jainmerlüke vruchten der eenzüdigbeid: materia-
lisme, mysticisme, liberalisme te bestrüden.
l
i
E
¤
i
i
F
‘ ä
`
ë
li
E?
`