HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 89

JPEG (Deze pagina), 725.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

87
°` den. En wü zagen vroeger, hoe nadeelig dit voor de we-
FG tensehappelnke opleiding der jeugd is. Vindt men dit on-
ä`“ aangenaam voor de velen, die buiten de groote steden wo-
m nen, wg stemmen zulks gaarne toe. Twee wegen staan er
H, voor hen open, of zich te behelpen met het meer uitgebreide
dl? lagere onderwüs, dat ten minste gedeeltelnk in de behoefte
Ot aan ”t leeren van vreemde talen en van wiskunde mag voor-
GF zien; of dat hunne kinderen in de kost besteden aan een
m van °s rnks scholen. En dit laatste middel heeft weinig be-
Y‘ zwaar voor de Nederlanders, die sedert jaren niet beter we-
[1* ten, of het behoort tot de vereischten eener goede opvoeding
¤· . om eenige jaren op de kostsehool te hebben doorgebragt.
EH Elk dezer scholen zou ongeveer achttien duizend gulden
ZG kosten, als; .
OF Voor ee11 rector, leeraar in de natuurkunde f 3000. --
FG Voor een leeraar in de wiskunde f 2000. -
ïê dus voor drie ........... ,, 6000. ­- `
HS Voor een leeraar in de aardrgkskunde . . ,, 1.600. -­
in Voor een leeraar in de geschiedenis enz. . ,, 1600. ·-
m Voor een leeraar in de nederl. taal en
ü" letterk .............. ,, 1600. -
m Voor een leeraar in de fransche, duitsche
m en engelsehe taal en letterk., voor elk f 1400.-
dus ............... 4200. -·
K e f 1s.0oo. -­
8- Dus voor tien scholen ....... ,, 180.000. ­-
en Nu betalen 2500 leerlingen, elk à f 50. -,
n, te zamen ...... · ...... ,, 125.000. -
H Derhalve moet voor deze tien scholen ge- ‘
’ subsidieerd worden ........ j 55.000. ­-
Nu trekke men hier af het overschot van de tegenwoor-
Or dige subsidie voor de latijnsehe soholen ad f 13.000.--, dan
gt zal er slechts te subsidiëren zün f 42.000.-, welke som
m echter eenigzins verhoogd zal moeten worden om weder een
DP behoorlnke inspektie van °t middelbare onderwns in ’t leven
H- te roepen.
de
en ‘
de
I'-
1 ,