HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 86

JPEG (Deze pagina), 700.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

84
j le 1¤.Assn. j 20 Krnssn. | 30 xuaissn. 40 KL. 5e KL,
j 1e 20 30 le 20 30 le 20 30
lSekt. Sekt. Sekt. Sekt. Sekt. Sckt.‘Sekt. Sekt. Sekt.
Aardrijkskunde. 6 6 G ' 2 1
`Wisk. aardr. k. .· 2
Geschiedenis. . 4 4: 41 4 5
Staathuislioudku ., 1 1
Nederl. taal 011 Let­| I I
terkunde . . . 4 4 4 4 3 1 1
Fransche taal en .
Letterkunde . .l 4 4 4 I 4 3 1 l
Engelsehe taal en ‘
Letterkunde . .‘ 2 2 2 4Ql) 5 3 2
Duitsehe taal enl
Letterkunde . .l 2 2 2 . 4 5 3 2 l
je
Eene aldus georgamzeerde inrigting, Waarvan het getal lj
leerlingen niet hooger zou mogen zijn dan driehonderd, zou li
. . e
tien leeraren vereisehen, als: I
` drie leeraren voor de wiskundige vakken;
één leeraar voor de natuurkundige vakken, tevens rector
der inrigting ; _,
één leeraar voor de natuur- en staatkundige, alsmede VOO1‘
de wiskundige aardrükskunde en beginselen der sterrekunde; Ii
één leeraar voor de geschiedenis en staathuishoudkunde; II
I één leeraar voor de nederlandsehe. I
één voor de Fransche, (
één voor de engelsche, en
één voor de hoogduitsche taal en letterkunde.
Op dezelfde wijs, als wu bg de latijnsche scholen voor-
j stelden, moet ook aan deze inrigtingen eene kostschool ver-
bonden zhn.
Het sehoolgeld behoort geringer te znn dan bij de latijn-
sche scholen. Men moet ook de burgerklasse in de gele-
genheid stellen om deze scholen te bezoeken; en behoeft
(1) Men zal opmerken, dat aan deze school alleen de eerste klasse sektie­ '
onderwijs in de engelsche en duitsche talen ontvangt, terwijl deze methode op
de latijnsehe school gedurende mee jaren werd voortgezet. De reden van
dit verschil is deze; de latinisten, reeds druk niet anderen arbeid bezet, zullen
zich te huis minder voor de lessen der moderne talen kunnen voorbereiden
dan de leerlingen van deze school; het elementaire onderrigrt z l dus bij
gene langer duren dan bij deze, die daarom spoediger tot de letterkunde kunnen
overgaan.
» l