HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 85

JPEG (Deze pagina), 764.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

I ss
un Een ander leeraar onderwnze de geschiedenis, op dezelfde
’ manier, als wij dat beschreven bü ’t historische onderrigt van
de 2 de laagste klassen der latünsche school: een kort overzigt,
are I en daarbü, en hoe hooger de klasse is des te meer uitge-
de I breide geschiedenis van volken uit den nieuweren tüd, in-
de zonderheid van ons vaderland. Zoo wordt voor de lioogere
in I klassen het veld van °t liistorisohe onderrigt al ruimer en
Fde ruimer, daarom moet voor deze het getal uren ook toenemen.
‘en De vier laagste klassen ontvangen elk vier uren onderrigt,
Soo I de vüfde vijf uren. Tevens moet, even als bü de aardrüks­
ren kunde, aan den onderwüzer in dit vak worden aanbevolen
ten I om in liet laatste jaar van den cursus eenige uren af te
% zonderen voor een algemeene herhaling.
Jr- De leeraar, aan wien ’t geschiedkundige onderrigt is opge-
dragen, zal tevens in de hoogste klasse één uur wekelhks on-
ler derwüs moeten geven in de beginselen der staathuish oudkunde.
yst De inrigting voor °t onderwüs in de moderne talen levert
weinig nieuws op. Bh de aanvangers weder verdeeling in
>op sektiën; ook zal er geen bezwaar bestaan, dat de leerlingen
ins I aan deze inrigting dadelük in het eerste jaar een aanvang
eve maken met de duitsche en engelsehe talen. De beginselen
en I van °t fransch toch mogen bij de aankoinelingen in de meeste
jde I gevallen als bekend verondersteld worden; zoodat hier moei-
1r- I jelük kwestie kan van te veel talen te gelijk leeren.
len Onze meening omtrent het getal uren wekelüks aan elk
be- I dezer talen te besteden, zal uit de tabel duidelük worden.
net i
@19 1e Krassa. T--2e kusss. _ Se KLASSE. 4e1<L.I5e KL.
als Y Ile Qcïe-I‘ïz*~2e 3eI Je 2e 3e Ib--_ _-__
Sekt. Sckt. Sekt. Sekt. Sekt. Sekt.'Sekt. Sekt. Sekt.
Rekcnkunde . . . 2 2 2 I
Zü I fdgebw ­·­­ I22eI222222|
I lïeetkundc . . . 1 ]_ 1 3 3 3 4 4, 4, I
{E" * Hoogerc algebra en I
JQS I rekenk. . . I I 4 3
Bij I Meetk: der vlakken I
Iüd enligch. I. . I I 4 I 3
Trigonometrie . . 4 3
31% Physica .... I 3
ZI,] I Scheikunde . . I I I 3
Gl- Verktuigkunde . . I ; 3
gm Plantenkunde . I 3
I
l .