HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 84

JPEG (Deze pagina), 861.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

elkander scheiden en ieder één der hoogere deelen van hun j
gemeenschappelijk vak voor zijne rekening nemen. i
Zoo drage men aan den éénen op het onderwgs in de ?
hoogere magtsvergelijkingen der algebra en in de hoogere j
rekenkunde, bijzonder der logarithmen; aan den tweeden de
meetkunde der vlakken en ligohamen; aan den derden de :
vlakke en sphaerische trigonometrie. Elk hunner geve in j
zün vak aan de vierde klasse vier uren en aan de vüfde
drie uren onderrigt, terwijl van dit laatste jaar eenige uren
moeten overschieten tot herhaling der eerste beginselen. Zoo l
zal de wiskunde in haar geheelen omvang door drie leeraren
gegeven worden, die daaraan 23 uren wekelijks moeten ii
besteden.
Bh deze school is de behoefte aan de voornaamste natuur-
wetenschappen ook grooter dan bg de latünsohe school.
Doch men wachte zich wel om 1net deze toepassing der
wiskunde in de eerste jaren een aanvang te maken. Eerst
in de vierde klasse moeten wekelijks drie uren toegewüd
worden aan de Physica of algemeene natuurkunde. Na afloop
van dezen cursus, dus in het‘v§fde jaar, trede 1nen eenigzins
meer in büzondere vakken der natuurwetenschap en geve
een afzonderlüken cursus over scheikunde, werktuigkunde en I
_ plantenkunde; aan elk dezer drie natuurwetensohappen wüde j
men drie uren °s weeks. Het onderwüs in deze natuur- Kl
i wetenschappen moet aan een afzonderlüken leeraar worden
opgedragen, die daarmede wekelüks twaalf uren zal be- i
zet zijn. Aan dezen onderwüzer komt het, meen ik, met
het volste regt toe de waardigheid van bestuurder der geheele
l inrigting te bekleeden. vereenigt in zhne vakken als I
het ware de rezultaten der wiskundige wetenschappen.
Een meer opzettelüke studie moet op deze school gewüd
worden aan de aardrijkskunde. Een afzonderlük leeraar j
er mede belast. De drie laagste klassen ontvangen weke- 3 j
lüks (zonder verdeeling in sektiën) ieder zes uren onderwüs I
in dit vak; de vierde klasse twee uren; de vüfde drie. Bij {
‘ deze hoogste klasse zal het grootste gedeelte van den thd
moeten besteed worden aan wiskundige aardrgkskunde en, i
zoo mogelük aan de beginselen der sterrekunde. Alleen zij j
toch, die wèl ervaren zgn in de beginselen der meet- en stel- L
kunde, zijn in staat om het onderrigt in deze vakken te volgen. ;
I
« _ l