HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 83

JPEG (Deze pagina), 862.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

I
si
l
I Over de inrigting van de tweede soort van scholen, die
___ bestemd zün tot het onderwäs van den, beschaafden stand en
__ van hen, die zich tot beroepsscholen voor het krügswezen,
___ voor waterbouwkunde, voor bouwkunde, voor handel, voor
Or industrie, voor telegrafie, voor zeevaart, voor schoone kun-
sten, voor landbouw, enz., willen voorbereiden, kunnen wh
31], jg kort zün, daar het meeste van lt geen wü over inrigting
)H_ en methode van onderwns aan de latänsche scholen zeiden
ook hier van toepassing is. zullen dus alleen de pun-
H? i ten aanraken, waarin deze scholen van de vorige moeten
JS > verschillen.
l,0_ nl/Välfêïl bü de latünsche scholen de oude talen hoofdvak,
lm, hier treedt in hare plaats de wiskunde, als het eenige ont-
wikkelingsmiddel van den geest, dat in staat de studie
Sm der klassische oudheid te vervangen, en als het voornaamste
,.G_ voorbereidingsmiddel tot de zoo even genoemde beroepsvak­
DO,. ken. Deze school moet vüf klassen tellen, zoodat de jonge-
{Ch , lieden op hun zestiende jaar ongeveer gereed zullen zum om
rc, zich aan eene beroepsstudie te wüden. In de drie laagste
vw I klassen zullen de beginselen der wiskunde onderwezen en
nd 5 afgehandeld worden, namelük, de algebra tot en met de
ml V tweedemagtsvergelükingen, de meetkunde tot aan de goniome­
,k_ { trie en tot aan de leer der vlakken en ligchamen. Om deze
6,, I beginselen goed te onderwüzen zal weder eene verdeeling de-
jit jj zer drie laagste klassen in sektiën, elk van hoogstens 15
dg ïï discipelen noodig zün. Dit elementaire onderrigt zal door
dg drie leeraren berekenen de school weder voor 200 à 300
GH ij leerlingen) gegeven worden. Elk van deze leeraren zal de-
hê zelfde sektie drie jaren lang alleen aan züne zorg toever-
[€_ trouwd zien. Elk hunner zal aan züne sektie in de laagste
,b_ klasse twee uren onderrigt geven in de rekenkunde, twee
Dj, ure11 in de algebra, en één uur in de meetkunde. In de
H_ sektiën der tweede klasse zal de verhouding zün; twee uren
let algebra en drie uren meetkunde, en in die der derde klasse:
GH twee uren algebra en vier uren meetkunde wekelüks.
Nu zal men mogen onderstellen, dat de leerlingen genoeg
ervaren in de beginselen dezer vakken zijn om èn hooger èn
klassikaal onderwüs er in te ontvangen. Dit wenschte ik a
zóó in te rigten: de drie onderwijzers, die tot hiertoe den·-
zelfden weg gingen, moeten zich in de vierde klasse van
6
a