HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 82

JPEG (Deze pagina), 763.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

SG
Nu bedragen de sciioolgelden van 1000
leerlingen Eu 71 100. -~- ieder ..... f 100.000. -­-
Zoodatdoor`t ruk moet gesuppleerd worden ,, 27.500. -
Bedenkt men echter, dat het rijk thans ruim f40.000. --
aan subsidien voor latnnsche scholen betaalt, dan blüft er
een batig saldo over van ongeveer f 13000. -~
Mogt men deze traktementen te gering achten in steden, il
waar de levenswijze zeer kostbaar is , dan konden daar bil-
lijkerwnze de schoolgelden eenigzins verhoogd worden.
Eindelük, Waar zullen deze vut scholen gevestigd worden? tl
Gold het hier eene volkszaak , zooals het lagere onderwüs,
dan zou men moeten acht slaan op de bevolkiugeu van pro-
vincien en ongeveer in het centrum van elk vijfde deel der
bevolking eene latnnsche school vestigen. i
`t Is hier echter te doen om scholen voor de hoogste jj
standen der maatschappij zoo te vestigen, dat het ge-
makkelijkst en voordeeligst gelegen zijn voor hen, die er
gebruik van zullen maken. Als zulke punten bieden zich
van zelf aan de groote steden, en wel de eene in meerdere, A
de andere in mindere mate. Er zijn groote steden, b. v., 1
Rotterdam, waar handel en industrie zoodanig de overhand
verkregen hebben, dat een betrekkelijk zeer gering deel van
de jonge lieden zich daar aan een wetenschappelüken Werk-
kring schünt toe te wvnden. De vroeger geleverde opgaven
ä over het aantal discipelen der latgnsche scholen wnzen dit jj
punt als van zelf uit, daar geen latnnsche school in de
groote steden zóó slecht ingerigt is, dat in den regel de
ouders hunne kinderen elders voor de hoogeschool laten
i opleiden. Het best zal dus zijn in die steden latünsche
scholen te stichten, van welke het in de laatste jaren geble-
ken is, dat ’t meest behoefte aan zulke inrigtingen heb-
ben. En die steden zgn: Amsterdam (met 72 latinistenj,
Utrecht (met 69 lat.), Groningen {met 68 lat.), °s Graven-
hage (met G8 lat.), lvïaastricht (met G2 lat). Zoo zal het
i ruk den besten waarborg hebben, dat züne latünsche scholen
wel bezocht zullen worden.
il
l
il
.$
i
ä