HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 81

JPEG (Deze pagina), 705.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

79
,1* omdat het getal van de leeruren in de oude talen voor de 3
dln laagste klassen zich naar het getal der leerlingen moet schik-
[1, ken. Wvordt bovendien een minimum van traktexuenten be-
ll, paald, welke gemeente zal zich dan aan zulk eene konkur-
F- rent1e wagen? -­ En mogt een enkele groote stad het ook
__ al ondernemen, het getal van duizend leerlingen is in alle11
n gevalle ook vier honderd beneden dat der studenten geno-
,6 1nen. Als inrigtingen, `die waarschnnlük stand zullen hou-
H V den en zicl1 aan alle voorwaarden der regering zullen on-
T derwerpen, noem ik de kostscholen der RoomschKatl1oliken
it te Katwnk en te Roermond, even als de latnnsche scholen
F tot voorbereiding voor de seminariën. Doch haar getal leer-
_ p lingen zal er wel niet aanzienlijker om worden. Overigens
zullen ondernemingen van privaat­personen van zelve de
vlag strnken.
S Nu moet niet elke der vijf latijnsche scholen haar afzon-
W ¢ derlüke geldmiddelen hebben, maar het gezamenlijke school-
! geld van alle moet tot gemeensehappelüke instandhouding
van alle dienen.
_ De kosten, die voor zulk eene school vereiseht worden,
I schat ik op f 25.500. -- t. w.:
, Voor den rector ......... 3000.. -
,, ,, leeraar in ’t grieksch van de
hoogste klassen .......... ,, 2500. -­
Voor den leeraar in `t latün van dezelfde
klassen ............. ,, 2500. -
Voor den leeraar in de wis- en natuur-
kunde van dezelfde klassen ...... ,, 2500. ­­-­
Voor elk der leeraars in `tlatün en griekseh
der lagere klassen f 2000. -, dus voor drie ,, 6000. ~­­
Voor den leeraar in algem. geschiedenis en
aardrnksk. der lagere klassen ..... ,, 1600. --
Voor den leeraar in de wisk. derzelfde klassen ,, 1600. -­
Voor een leeraar in de Nederl. taal en letterk. ,, 1600. -
Voor een in de Fransche taal .... ,, 1400. --
,, ,, ,, ,, Duitsehe ,, .... ,, 1400. -
,, ,, ,, ,., Engelsche ,, .... ,, 1400. ~
f 25500. --·· `
Dus voor de vüf latünsche scholen: . f127.500 --