HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 8

JPEG (Deze pagina), 797.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

'
1

li
zijn 1 de beginselen der kennis van de levende talen, die der wis-
" kunde , die der landbouwkunde, de gymnastiek, het teeke-
H nen , de handwerken voor meisjes.
Het is niet zonder reden, dat de wetgever aan vele de-
zer vakken van de beide afdeelingen van het lagere onder-
wijs uitdrukkelijk het woord ,,beginselen°° heeft toegevoegd.
Het doel hiervan kan geen ander geweest zijn dan dat op
die beginselen verder zou voortgebouwd worden, eerst door
' het middelbare en dan door het hoogere onderwhs. lntus­
schen zal het bh eene eventuele regeling van het middelba~
re onderwijs van de uiterste noodzakelgkheid znn , dat de
regering zich omtrent die uitdrukking ,,beginselen°° nader =
verklare. Zóó is veel te onbepaald , en het is te ver- l
wachten dat de inrigtingen van meer uitgebreid lager onderwijs
van deze onbepaalde uitdrukking misbruik zullen maken om
in de regten van het middelbare onderwüs te treden, zoo als
zulks, naar ons gevoelen , tot groot nadeel voor de weten-
schap op de meeste instituten voortdurend geschiedt.
Nu zij het ons vergund om, zonder verdere inleiding, een
antwoord te geven op de vraag, die wij aan °t hoofd van
dit schrijven stelden , door den werkkring van het middel-
bare onderwns aldus te beschrüven :
Het middelbare onderwus moet, als voortzet-
ting van het door de wet geregelde lagere on-
der wüs , de jonge lieden opvoeren tot die mate
van ontwikkeling des geestes , welke, bij den te-
gen woordigen toestand der maatschappij, ver-
eischt wordt bij elklid van denbeschaafden stand
in ’t algemeen, en in °t büz onder bn aldeg enen,
die zich zoowel op de wetenschappelijke beoe-
fen ing van eenig beroep , als op eenig vak van
geleerdhei d we nschen toe te leggen.
De lezer zal uit deze woorden bemerken , dat wh een
tweeledig doel aan °t middelbare onderwus toesehrijven ,
even als het oogmerk van den wetgever ten opzigte van
°t lagere onderwijs schünt geweest te zijn , dat het namelnk moet
dienen als e£mZ­0mZea·wys voor den beschaafden stand, en als
·«·o01·berc[<ZcmZ onclcrzugs voor inrigtingen, die toegewijd zijn
aan de wetenschappelijke beschouwing van sommige beroepen.
Beschouwen wij eerst het middelbare onderwüs uit het eer-