HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 79

JPEG (Deze pagina), 827.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

'?'7
in " . ", " .4-.+ V ...,»
ll Nungeloof ik, dat men geiusht a s rege ïan aannemen «
lt dat hij, wiens geldelüke omstandigheden toeiaten, dat hij de
" akademie bezocke, ook wel in staat zal zhn om kostgeld aan
L- cene latijnsche school op een andere plaats te betalen.
Doch dan eischt de billijkheid ook, dat ouders, die hun
l’ nog jonge zonen buiten hun eigen opzigt moeten stellen,
een waarborg bekomen, dat hunne kinderen aan de rijks-
ju scholen onder een vaderlijk opzigt staan cn liefderijk behan-
ll deld worden. Er moet dus aan elke school een r§kskost­
ll school verbonden znng en er moeten maatregelen, strenge
H maatregelen genomen worden, dat op deze kostscholen, niet
lj die misbruiken, die harde behandeling der knapen, die slechte
voeding, die, ik moet een hatelijk woord gebruiken, afzette-
P rijen kunnen plaats grnpen, welke thans aan de kostscholen
B heerschen en waartoe dat vak zoo bhzonder veel aanleiding
ll geeft. Ten dien einde moet een der docenten, doch nooit
de rector zelf (hij moet volkomen belangeloos en onpartijdig
A blijven), zich met het houden van kostleerlingen belasten,
_ tegen een matig jaargeld, b. v. f SOG.-, in plaatsen, waar
jl de levensmiddelen zeer kostbaar znn, misschien f 400.--
tt Uit de overige docenten moet, op de wnze van een akade-
N , mischen senaat, een raad van bestuur gekozen worden met
j den rector als voorzitter. Aan dezen raad moet de kost-
á schoolhoueler naauwkeurig rekening en verantwoording doen.
P Die raad moet een naauwkeurigc inspektie op de kostscliool
L houden; toezien, dat elke twee ii drie knapen eene kamer
0 j hebben; vaak, des noods elken dag, een hunner afvaardigen
v om de maaltijden bij tc wonen. Bovendien moet bij de school
Q ¥ een bus zijn, waarin ieder leerling zijne klagt kan werpen,
i om die door den raad, des noods door een kollegie van ku-
‘ ratoren te laten onderzoeken. de minste harde behande-
; ling moet het kosthuis, dat altijd nog billijke winsten aan
_ den houder zal afwerpen, aan een ander worden overgege-
; ë ven. Met het verscha‘ti`en, onderhouden en meubileren van
E ä ruime lokalen, zoowel hiertoe, als tot het houden der school,
zullen gemeentebesturen zich altijd gaarne belasten.
i Vij geraken hier in een geldkwcstie en willen die ten
i opzigte van de geheele inrigting ten einde brengen. ,·
‘ De vraag is namelgk, wie zal het middelbare onderwijs
l ‘ bekostigen? -~ Man antwoord hierop is: in de eerste plaats

lt