HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 77

JPEG (Deze pagina), 627.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

l
75
VIERDE KLASSE.Iv1Jnnn 1<L».ssn.I znsnm KLASSE.
t, Latïjnsche taal- en letter- I I
IG I kunde ...... 6 6 3
I- Grieksehe taal- en letter- r I
I kunde . ..... 6 5 g
H Oude geschiedenis. . . 2 2
Q I Oude aardri_jkskunde . . 1
Q Mythologie . . . . . I 2 I
I- I Antiquiteiten .... I I 2
Historia liter ..... 2
I Wislctiiicle . , . . 6 I 7 I 2
Q I Natuurkunde .... I 5
, Nederlandsche letterk. . I 1 I I I
E ef Fransche letterk .... I I 1 I
Duitsehe letterk .... 3 2 l
S Engelsehe letterk. . . I 3 I 2 I 1
g De lezer zal begrijpen, dat daar, waar i11 dezelfde kolom
J I hetzelfde getal uren driemaal naast elkaar staat, bedoeld
. t wordt de verdeeling der klasse in sektiën. `Wü nemen drie
. sektiën van 12 a 15 leerlingen in elke klasse aan, omdat wg
1 de inrigting berekenen voor een getal van 200 a 300 leer-
g lingen. Zulk eene school zou bediend kunnen worden door
I dertien leeraren, t. w. :
. I drie leeraren in de latünsehe en grieksehe talen voor de
- drie laagste klassen;
I ‘ één leeraar in de grieksehe letterkunde voor de drie hoogste
klassen ;
één leeraar in de latünsehe letterkunde voor dezelfde
I klassen ;
_ één leeraar in de algemeene geschiedenis en aardrijkskunde
I voor de drie laagste klassen;
' I één leeraar in de grieksehe en roineinsche geschiedenis en
de verwante vakken voor de drie hoogste klassen, tevens
rector;
één leeraar in de wiskunde voor de drie laagste klassen;
één leeraar in de wis- en natuurkunde voor de drie hoogste
klassen ;
T één leeraar in de nederlandsche taal en letterkunde;
één voor de fransche;
één voor de duitsehe, en
één voor de engelsehe taal en letterkunde.