HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 76

JPEG (Deze pagina), 722.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

T? ' i
74
jongelieden toch kost de latnnsche en grieksche literatuur
ook al weer minder hoofdbreken dan de grammatica, syntaxis
en eerste vertaaloet`eningen aan de lagere klassen. De docent, l
tot wiens leiding ze nu overgaan, voere het onderwhs in de i
wiskunde dan ook hooger op tot gonioinetrie en trigono-
inetrie, ja zelfs, als er tgd toe is, tot de leer der ligchamen
en de sphaerische trigonometrie, en voor de algebra tot de l
hoogere magts-vergelhkingen. Zoo ontvange de 4C klasse
elke week zes, de bv zeven en de GG twee uren wiskun-
dig onderwhs. I
Het getal ure11 voor deze hoogste klasse is zeer gering Q
gesteld, omdat de tegenwoordige rigting der wetenschap eischt, g
·.· dat de wiskunde hare toepassing vinde op de natuurkundige "
wetenschappen. WVanneer aan deze klasse gedurende zes
uren in elke week een cursus over Physica, wiskundige aard-
rukskunde, scheikunde ot`, welke vakken men het dienstigst
zal achten, gegeven wordt, dan zal, dunkt mh, genoegzaam _
voldaan zijn aan de inate van kennis, die inen van den be-
SClli`t2l10(lCll man in deze wetenschap mag verlangen. Dit on- 2
derwns is opgedragen aan den docent voor de wiskunde in
de hoogere klassen, die zoo 21 uren per week onderrigt
1110GlZ geven.
Besluiten wh thans deze beschouwing van de Werkzaam- l
heden aan eene latünsche school met een tabellariesch over-
zigt van het aantal uren, dat door elke klasse wekelüks aan l
elk vak zal besteed worden. N
_,_._...ä.__+-__ n_
p nmesm KLASSE. 4 Twmanm KLASSE. DERDE massa.
[ à lc gc gc I le 2e 3e le 2e 3e
{ SGM, Sgkh sgh]; | Sekt. Sekt. Sekt. Sekt. Sekt. Sekt. A
Latijn ..... s s 3 | 4 4 4 4 4 4
ta-iciwii .... 1 3 3 2 4 4 4 4 4 4
Algem. geschietl.
en aarrlrijksk. . l 8 6 I ör '
Ylliskuncle . . . 2 2 2 i 3 3 3 3 3 3
Nederl. taal- en! I I
letterkunde . ­ 4 4 4 3 2 {
Fransche taal- en |
letterkuiide . 4 4 4 ' 3 2
Engelsche taal. . 2 2 2 3 3 3
Duitsclie taal . . l 2 2 2 I 3 3 3