HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 75

JPEG (Deze pagina), 819.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

· 73
E tot toelating op de latnnsehe scholen wezen. Anders is het
- met de rekenkunde; daarin moet grondig onderrigt zijn ge-
- geven. Aan dit onderwijs moet zich in °t eerste jaar dade-
__ lnk de algebra kunnen aansluiten. Deze zij het eenige wis-
- kundige vak der nieuwelingen. Zn worden in al de drie
- ,eerste klassen in drie sektiën verdeeld. De sektiën der beide
U eerste klassen ontvangen elk twee uren algebra, die der derde
H elk een uur. Het tweede jaar voege men bh de algebra de
H meetkunde: ook hiervoor weder verdeeling in sektiën. Die
gc der tweede klasse ontvangen elk een uur, die der derde
g elk twee uur ’s weeks onderrigt in dit vak. Het mathema-
H tische onderwijs van deze drie laagste klassen wensehte ik
S geheel te zien opdragen aan één docent, om dezelfde reden,
,- die wg voor dergelüke vereeniging van verwante vakken en
,4; i het blijven der leerlingen bn denzelfden onderwijzer gedu~
H E rende meerdere jaren bij ’t onderrigt van °t latnn en griekseh
E l opgaven. In de vierde klasse gekomen moet het wiskundige
;- 3 onderwüs aan een anderen leeraar worden overgegeven. Die
·- V der drie laagste klassen zal 24 uren per week 1net het on-
11 j derrigt bezig zijn.
I; g Menigeen zal hierop de aanmerking maken, dat door de
_g verdeeling der drie laagste klassen in sektiën elke leerling
E bij slot van rekening zeer weinig uren les zal ontvangen.
H Doch 1nen verlieze niet uit het oog, dat bij de opleiding
H : voor de univerziteit de wiskunde meer tot algemeene ver-
1; sta.ndsontwikkcling moet dienen dan tot grondslag voor la-
tere studiën. Bovendien is het mün gevoelen, dat van
;- knapen, die reeds belast zün met het moeijelijke werk van
gi; latnnsehe en grieksehe taalkunde, niet te veel inspanning en
ij tüd voor de wiskundige vakken mag gevorderd worden.
P Daarom heete het hier vooral ,,weinig, maar dat weinige
E goed.’° En dit goede, dit grondige in het wiskundige on··­
derwijs, meende ik, zou alleen kunnen bereikt worden, wan-
in neer de docent, door weinig leerlingen te gelijk te hebben,
l` zich met elk hunner afzonderlijk onderhouden kan.
Zün nu eenmaal die grondslagen goed gelegd, dan ver-
,1, hindert niets, dat het onderwüs een snellere11 gang neme,
L'- dat het zelfs klassikaal gegeven worde. Daarom kunnen
ll; zonder bezwaar aan de etc, 5c en GG klasse meerdere uren A
zonder verdeeling in sekticn gegeven worden. Aan deze
N2