HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 73

JPEG (Deze pagina), 826.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

l
l
Y
71
-· jongelieden, voor dat dieper in de studie der oude talen
1 doordringen, leeren l1un11e gedachten behoorlük i11 de moe-
- dertaal uit te drukken. Omdat zulk onderrigt en zulke
- I oefeningen veel teregtwüzingen van den onderwnzer aan
2 elken leerling vorderen, zou ik hier wederom de verdeeling
der laagste klasse i11 drie sektiën, van hoogstens 15 leerlin-
· gen elk, voorslaan. Voor de volgende klassen houd ik die
l verdeeli11g niet meer noodig, omdat nu een aanvang kan
; gemaakt worden met het lezen van onze classici, iets dat
- zich zeer goed 811 aangenaam en grcmoï comité laat verrig-
a ten. Heeft nu elk van de drie sektiën der laagste klasse
2 N vier uren °s weeks o11derrigt, de tweede klasse drie, de derde
e twee en elk der drie volgende klassen een uur, dan zal erin
e ’t geheel 19 ure11 Nederlandsche taal en letterkunde onder-
- wezen WOI`ClG11. De hoogste klasse toch zou ik, van dit vak
1 A wenschen te ontslaan. Als de Nederlandsche classici reeds
1 * zoo vele jare11 la11g gelezen, en de geschiedenis der letter-
- kunde beoefend is, moeten, Cllllllït mh, deze leerlingen wel
r V op de hoogte zijn on1 hunne lektuur verder zelve te regelen;
t e11 heeft het onderwüs, zoo als wh dat wenschten, op eene
’¤ W smaakvolle wijze plaats gehad, dan zal de lust hiertoe ook
1 F 11iet ontbreken, nocl1 gevaar bestaan, dat zij ee11 ellendig
t vertaalden of niet vertaalde11 roman of t§dscl1rift­novelle in
3 l handen 11emen.
­ Dezelfde methode wenschte ik op de fransche taal te zien
l toepassen. Op de lagere sel1ool kan iets aan deze taal ge-
, daan zijn, maar "t is niet noodig. Dus l1et eerste jaar al weer
t 1 grammaire va11 die taal e11 daartoe de laagste klasse i11 drie
§ sektiën verdeeld: het volgende jaar lïêlll een aanvang met de
1 literatuur gemaakt worden. Het getal ure11 voor deze taal
1 kan i11 de verschillende klassen overigens gelijk gesteld wor-
den aan die, welke wü voor de Nederlandsche taal en letter-
l kunde opgaven; e11 hetgeen wg daar aa11voerden omtrent
· het ontslaan der leerlingen van dit vak in l1et laatste jaar
1 van de11 cursus, ook van toepassing op het voortzetten
t der fransche literatuur buiten de school.
t Het is een gebrek aan 011ze gymnaziën, dat HIGH met te
1 veel talen te gelük begint. De aankomelingen worde11 als
1 °t ware met woorden e11 taalregels overstelpt, zg rake11 in de
5 war, krügen massa`s werk meê naar huis, en worden onder