HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 71

JPEG (Deze pagina), 816.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

69
men van kollegies over auteurs in de beide talen. De lessen
_S in deze vakken moeten nu, als hoofdvoorwerp van de latnn-
K sche school, menigvuldiger worden. De 4C en 5C klasse ont-
i` vangen elk zes uren ende 60 klasse acht uren ’s weeks onder-
g rigt in de grieksche en even zoovele uren in de latnnsche
lt letterkunde. Mu dunkt, zoo zullen de propaedeutische stu-
diën in deze vakken aan de hoogeschool wel gemist kun-
‘” nen worden. ,
i- WVat het onderwijs in de geschiedenis betreft, zou ik
it zelfs voor de laagste klassen de voorkeur aan een afzon-
l" derlüken docent geven. De reden hiervoor is, dat de kna- A
B pen zelfs in de derde klasse het nog niet tot zulk een hoogte
E r in de literatuur der ouden kunnen gebragt hebben, dat de
F historische vakken met hunne studie in naauw verband staan,
f` of dat die reeds als hulpvakken voor hunne lektuur behoe-
ti ven te dienen. Bovendien zal het historische onderwijs er
bn deze leerlingen hoofdzakelnk op gerigt moeten zün om
16 een overzigt over de algemeene geschiedenis en aardr§ks­
1 kunde te verkrügen, opdat zich later aan een meer 11it-
’ gebreide beschouwing van de oude geschiedenis en hare
E- büvakken kunnen toewnden. j
E Intusschen zal het onderwijs voor de tweede en derde
‘ klasse afgewisseld en veraangenaamd moeten worden door,
m zoo als wij over °t historische onderwijs in °t algemeen spre-
m · kende voorstelden, eenige uren af te zonderen voor een
m` meer uitgebreide behandeling van enkele der voornaamste
O- staten. In °t büzonder zijn daartoe geschikt de geschiedenis
Bu en aardrijkskunde van ons vaderland en van de omliggende
j landen. Eene splitsing van de klassen in onderdeelen houd
in l ik hier niet voor noodig, zelfs niet voor wenschelük, daar
in de ondervinding mg en anderen geleerd heeft, dat bij een
m - wetenschap, zoo als de historische vakken, waarbij de zaken
de Y weinig verstandsinspanning vorderen, een groot auditorium
te den lust en nver bij leermeester en leerlingen in geen ge-
êf ringe mate gaande houdt. Ontvangt nu van de drie laagste
HB` klassen de eerste acht (1), de overige zes uren °s weeks onder-
re ,
GH p (1) Ik bereken de uren voor de laagste klasse hierom zoo ruim, omdat
ml de algemeene aardrijkskunde, als inleidende wetenschap tot de geschiedenis,
u_ minstens vier uren zal moeten beslaan; bn de volgende klassen zou men
met twee uren voor dit bijvak kunnen volstaan.
LG-
l r