HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 7

JPEG (Deze pagina), 747.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

I
I
G .
F I
I
~ A. Wat heeft men te verstaan onder Middelbaar
j Onderwijs ?
I
l Wie hier te lande over middelbaar onderwüs wil schrijven,
I moet noodzakelük beginnen niet vooraf te bepalen, wat hij
I onder middelbaar onderwijs wil verstaan hebben. Wel is
v aan ons, Nederlanders, de zaak zelve niet geheel onbekend,
j maar de wijze, waarop het middelbare onderwijs verward wordt
met andere trappen van onderrigt, deels met het lagere, zoo-
als op de meeste fransche scholen of instituten, deels met
het hoogere, zoo als op handels- en industrie­scholen, op
sommige gymnasiën, ja, op de universiteiten zelfs, bewijst
genoegzaam, dat wij nog geen juist afgebakende grenzen ge-
steld hebben, waar het moet aanvangen, waar eindigen. I
Het lagere onderwijs is thans bij de wet geregeld. Of- j
schoon de wetgever niet verklaard heeft, wat men onder la- I
· ger onderwns te verstaan hebbe, blijkt echter voldoende uit I
E de opsomming der vakken, die het omvat (het lezen, het
schrijven, het rekenen, de beginselen der vormleer, die der
Nederlandsche taal, die der aardrukskunde, die der geschie-
denis, die der kennis van de natuur, het zingen), dat het moet
strekken om aan de jeugd die noodzakelijke kundigheden te j
doen verkrhgen, welke, bij het tegenwoordige standpunt van
beschaving onzer natie, niemand mag ontberen.
Behalve deze zelfs voor den geringsten burger noodzake­ I
luke kundigheden, heeft de wetgevende vergadering gemeend, j
dat het lagere onderwijs ook nog eenige vakken moet omvat- 4
ten, waarvan de beoefening wel niet noodzakelük kan geacht
worden voor de geringste standen, maar die toch van zulk
een veelvuldig gebruik in het maatsehappelgke verkeer zgn,
dat het wenschelijk scheen om toe te staan, dat ook op de
volksschool daarin onderrigt gegeven worde. Deze vakken be-
stempeld met den naam van meer mftugebreid lager omlerwüs, I