HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 69

JPEG (Deze pagina), 818.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

G7
ze _
[_ in verwante vakken onderrigt van denzelfden leermeester
B ontvangen. Door het vinden van punten van overeenkomst,
;_ door het opmerkzaam maken op `t verband tusschen en
;_ , op den oorsprong van het eene uit het andere wordt hun
L_ geheugen ondersteund en het begrgpen gemakkelnk ge-
jk maakt; en vooral gewenncn zij zich aan de voordragt en
_k methode van dien eenen leeraar, en er ontstaat een heilzame
l_ vertrouwelijkheid, ja liefde, tusschen leeraar en leerlingen-
Et Dit doel wordt nog meer verwezenlijkt, wanneer diezelfde
J_ leeraar meerdere jaren züne kweekelingen in hunne studiën
In * blijft geleiden. Zoo zou het best znn, als voor de eerstbe-
J ginnenden beide methoden konden vereenigd worden. Nog
ju een noodzakelük vereischte is er voor dit elementaire onder-
rigt: de klasse moet niet te groot zün. `tonderwüzen
gr van knapen, die nog zeer weinig ontwikkeld zijn, komt het
te er vooral op aan, dat hetgeen ze moeten leeren hun duide-
te lijk worde uitgelegd, vaak aan ieder afzonderlük, want de
ld geestvermogens zün zeer uiteenloopend. Aan elk afzonder-
ên Ink moeten de fouten, die hij in znne grammatikale oefenin-
16 gen maakt, in °t bhzonder worden aangewezen en onderzocht,
SG wat hh van °t vroeger geleerde heeft begrepen en onthou-
_St den, wat niet. Ik geloof niet te ver te gaan, wanneer ik
in verklaar, dat het voor een onderwüzer niet wel mogelijk is
is om meer dan 12 a 15 eerstbeginnenden in ééne klasse bü
P elkaar te hebben.
31] Al deze bezwaren zal men niet vinden bij °t onderwüs
m van meergevorderden. Als er reeds goede vorderingen in
jg de gronden en in de toepassing er van gemaakt zgn, dan
Or zün, dunkt mn, vak-docenten te verkiezen. Dan komt het
er er bg °t onderwijzen van jongelieden, die hunne hoogere stu-
diën weldra zullen aanvangen, vooral op aan, dat de onder-
b_ whzer met den geheelen omvang van zgn vak in alle bhzon-
EH derheden bekend zh, dat hü de literatuur er over bijhoude,
On dat zijn tijd dus niet tusschen meerdere vakken verbrokkeld
Vol worde. Dan schaden ook de grootere klassen niet. De
hoofdzaken worden door de leerlingen bijna van zelf begre-
Ga pen, slechts hier en daar moeten teregt gewezen, op bh-
zonderheden opinerkzaam gemaakt worden.
Deze verschillende methoden van onderwhs zullen dus de
zes klassen van de lathnsehe school alshet ware in twee afdee-