HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 67

JPEG (Deze pagina), 843.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

7 iw f )_ v~_­_.·““w"_w`a"Mt_ ;WT;; «­·;­r-<·-­;­5‘t*jv*ï ;.,’,Z T' "";.ï.;;» -
65
srüks zes jaren moeten beloopen. ~­­ 'Wij zonden het niet raadzaam
rijks- achten om den leeftijd "te bepalen, waarop de middelbare "
Athe- school mag bezocht worden. Men moet aan de ouders
>r een de vrijheid laten 0111 hunne kinderen, zoo vroeg als
bezol- verlangen, het maatschappelüke leven te laten intreden.
geen Maar volstrekt nood-zakelük is een SC7’¢Z7?.g admissie-examen
door in de vakken, bh de wet op °t lagere onderwhs voorge~
»nder~ schreven. Kennis van vreemde talen en van wiskunde
moet echter niet geëischt worden.
;t,zou het bepalen der methode van het onderwüs voor de
elbare oude talen openen zich voor ons twee wegen: zullen wij
de voorkeur geven aan leeraars, die één vak aan alle
1 ver- 4 klassen doceren, of zullen wij aan ”t hoofd van elke klasse
n aan één leeraar stellen, die meer dan een vak onderwüst? -
elbare Zoowel voor, als tegen beide methoden is lt een en ander
r hen, in ’t midden te brengen. De oudere methode is de laatste.
evoor Op de latünsche scholen (en thans wordt deze inrigting nog
n, die door vele gevolgd) heeft elke klasse haren praeceptor, de
ïrügs· twee hoogste den conrector en den rector. Ieder dezer onder-
en en wüzers heeft zün eigen school, vandaar de benaming van
°t al~ rector der latünsche scholen in °t meervoud, en de discil
J pelen van den eenen hebben niets met de overige leeraars
wen- te maken, uitgezonderd met den rector, die voor de goede
DSCl1€ orde Válll t geheel aansprakelijk is. Het beginsel van deze
methode is: hoe lager de klasse des te minder ervaren be-
zlbare hoeft de docent te zün, en hoe hooger de klasse des te meer
erwüs = kundigheden worden in hem gevorderd. Zoo waren de prae-
', ceptorsplaatsen dan ook meestal toevertrouwd aan vrä onkunï
unde, dige meesters. Alsof goed grammatica te doceren niet even
veel kunde vereischt als °t verklaren van een auteur; alsof
üvàlï, 9 ’t leggen van goede grammatikale grondslagen bij nagenoeg
lenls, geheel onontwikkelde jongens vaak niet veel moegelüker is,
ytl1<>­ in dan op de gelegde grondslagen door middel van de letter-
j kunde voort te bouwen! ~ Men zal er thans wel anders
jaar over denken, en de grondslagen van ’t gebouw aan niet min-
tuur­­ 2 der bekwame handen toevertrouwen dan ’t gebouw zelf. Voor
zóó kundige en hverige leeraars heeft deze inrigting vooral het
pro-· nadeel, dat het onderwüsgeven er verbazend vervelend door
ader- j wordt. Het is een treurige arbeid, een vullen van het
stens Danaïdenvat gelhk, om jaar in jaar uit altijd dezelfde gram-
5

I
i