HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 66

JPEG (Deze pagina), 822.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

54
. tings en eindexamens van zulke inrigtingen door van ’s rüks
i wege benoe1nde kommissiën te laten afnemen. of aan de rijks-
i scholen te laten afleggen even als de studenten der Athe-
i naea. dit thans aan de univerziteiten moeten doen; door een
l strenge inspektie; door toe te zie11 op een behoorlüke bezol-
diging van de leeraars der private scholen; door geen
kombinatiën van verschillende inrigtingen toe te laten; door
niet te dulden dat daarop tevens vakken van hooger onder-
' wüs worden gedoceerd, enz. enz.
; Na op deze wijze het terrein te hebben vrü gemaakt, zou
, de regering kunnen beginnen inrigtingen voor °t middelbare
ï onderwijs op te rigten.
j Uit hetgeen wij vroeger gezegd hebben over de min ver- ·
kieslüke vereeniging van eerste en tweede afdeelingen aan
onze gymnaziën, volgt, dat wij twee soorten van middelbare
scholen zouden voorstellen, de eene soort bestemd voor hen,
li die eene geleerde opleiding zullen ontvangen, d. i. die voor
_ de univerziteit bestemd zün; de andere soort voor hen, die
I zich vervolgens op eenig vak van industrie, handel, krügs­
wezen, zeevaart, schoone kunsten, enz. willen toeleggen en
voor de behoeften van den meer beschaafden stand in °t al-
gemeen. a
Vangen wg aan met te beschrüven, hoe wh zouden wen-
schen, dat eene school van de eerste soort (eene latünsche
school) werd ingerigt.
j Uit hetgeen wij over den omvang van het middelbare
l onderwijs schreven, volgt dat de vakken van onderwüs ·
j zullen zijn: ‘j
li de Grieksche en Latünsche taalstudie en letterkunde,
i als hoofdvakken ;
R de algemeene geschiedenis en aardrükskunde, als büvak, i
L en in `t bijzonder de Grieksche en Romeinsche geschiedenis,
l antiquiteiten, historia literaria, oude aardrükskunde, mythe- i
gj logie, als hulpvakken voor de studie der oude classioi;
‘ meetkunde, algebra, als bijvakken en, in het laatste jaar
i van den cursus, een overzigt over de hoofdvakken der natuur-- _ .
i` wetenschap. Zal het onderwüs zóó grondig zijn en zóó f
hoog opgevoerd worden, dat, zoo als wij wenschten,de pro-· ;
. paedeutische studiën aan alle inrigtingen van hoogeronder­ j ·
° wijs er door kunnen vervallen, dan zal de studietüd minstens i
E
_ e.,_ e er l