HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 65

JPEG (Deze pagina), 875.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

G3
mOG_ studie in den weg staan, en bij gevolg, slechts opper~
issiëua vlakkig als noodzakelijk examenwerk worden bestudeerd,
S GGD of liever afgerofïeld. Op de middelbare school zal daar-
, Pam entegen, zoo als men dagelijks bij de latinisten kan waar-
peküê nemen, het voorbereidende onderwhs als doel, niet als
middel tot vakstudie behandeld worden; en dit is het juist
Drlükê wat de ambitie der jongens, die zelden of nooit een nog ver
mr de verwüderd doel in °t oog hebben, gaande houdt. Dan zou
lmêua deze maatregel aanzienlhke bezuinigingen veroorzaken, zoo
van ~t j wel voor de leerlingen, die dan korter aan dc inrigtingen
tingen van hooger onderwhs behoefden te blijven, als voor deze
swzm, i inrigtingen zelve. Het is immers een daadzaak, dat de leeri
an tot aren in voorbereidende vakken, thans hier en daaraan allerlel
er als inrigtingen van hooger onderwüs verspreid, een veel meer dan
kende voldoend personeel zouden opleveren voor eenige goede mid-
mschc delbare scholen. Eindelhk zal alleen op deze wijze aan onze
21., dat Q nniverziteiten eene literarischc en tilozoiische fakulteit in den
[ VGP ’ waren zin des woords kunnen tot stand komen, daar ieder
_ zgn, J weet, dat bg de tegenwoordige wanorde de proiiessoren in
Op de r de letterkunde, geschiedenis en wiskunde te veel overladen
impëu zün met het onaangename onderrigt van lustelooze propae­
GGIGIL deutici om behoorlgk voor de opleiding van literatoren en
Grwijs natuurfilozofen! te kunnen zorgen. °t Spreekt van zelf, dat
hm? leeraren in de" natuurkundige vakken niet begrepen zijn onder
hêum ï °t getal dergenen, die wh liever aan de middelbare dan aan
Grwüs X de hoogescholen zagen Het onderrigt in de phyzische
sjmop vakken toch moet, zoo als wh reeds meermalen aanmerkten,
H van aan de middelbare school slechts als voorloopig, als bijvakken
Dig Of j voor de hoogste klassen beschouwd worden.
H het li S". Moet de regering maatregelen nemen, dat de konkur­
i rentie, die gemeenten, genootschappen, of privaat--personen
gij dg de middelbare scholen van `t rijk zouden kunnen aandoen,
1di@H_ ‘ door hunne inrigtingen nevens gene te stellen, niet nadeelig
iiêdën werke op de wetenschappelijke vorming der jeugd en op
ärwijs het bezoek der ­rijksseholen· zelve. Zü kan dit doel door
kkêm onderscheiden middelen bereiken: door te eischen, dat hare
’kOm_ j inrigtingen als modellen beschouwd worden, die elke an-
;, dat jj dere school verpligt is stipt na te volgen; door op privaat-
mh? l mrigtmgen een personeel te verordenen, dat met het hare in
ulgkg aantal en wetenschappelhke titels gelijk sta; door de toela«
I
L l