HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 64

JPEG (Deze pagina), 847.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

G2
. en der vreemde talen leeren. Dit toezigt zal streng 1noe­
¤. ten gehandhaafd worden door plaatselüke schoolkommissiën,
j door sclioolopzieners, door inspekteurs. Ja, °t zou zelfs een
heilzame maatregel kunnen zijn om tüdelijk voor een paar
I jaren één of twee ambtenaren met eene büzondere inspektie
der instituten te belasten.
Hadden die eenmaal het onderwns binnen zijn behoorläke
grenzen gebragt,` dan zou de verdere handhaving voor de
gewone autoriteiten niet moeijelijk zün. Bovendien zou men, r
ter voorkoming van alle ontduikingen van de zijde van lt t
publiek, aan de leerlingen van de daar te stellen inrigtingen
tot middelbaar onderwijs eenige voorregten kunnen toestaan,
1 ’t zij bn het dingen naar posten, °t voor °t overgaan tot l
hoogere inrigtingen van onderwns, op dezelfde manier als
het regt tot bevordering naar de univerziteit van de erkende
latünsche scholen Overigens moet het oprigten van fransche j
ll scholen volkomen vrij worden gelaten, doch het is zeker, dat
haar getal, vooral dat der kostseholen zeer spoedig zou ver- Q
minderen; `t geen vooral bij deze laatste `t geval zou zün, `j
als de regering zich wilde bemoenen met een toezigt op de J
voeding en huisvesting der kinderen, want in het bekrimpen ,_
hierop vinden dergelnke inrigtingen haar grootste voordeelen. g
2". Moet de regering inrigtingen van hooger onderwijs
lj voor militairen, voor marine, voor waterstaat, industrie, han-
del, schoone kunsten, ja zelfs de univerziteiten en athenea pl
pi niet uitgezonderd, ontslaan van het verschaffen van onderwäs al
l in de voorbereidende wetenschappen der middelbare school. ”
j Deze zal hare leerlingen die mate van kundigheden en van
lj geestontwikkeling moeten meedeelen, dat zn, op akademie of jj
univerziteit gekomen, dadelijk met vrucht de lessen in het i
vak hunner keuze kunnen bijwonen. Y
A_ Deze maatregel zou verscheiden voordeelen opleveren. Bij de
! jonge lieden grondiger kennis van de voorbereidende studien. W
,. Het is door de ondervinding bewezen, dat jongelieden
wanneer eenmaal aan eene inrigting van hooger onderwijs .
gekomen zün, verlangen naar het onderrigt in de vakken,
l` die beschouwen als de eenige middelen om hun toekom- 2
stige bestemming te bereiken. Het gevolg hiervan is, dat vi
.., alle voorbereidende studiën door hen met een soort van min- i‘
achting worden aangezien als hinderpalen, die hun eigenlgke
I