HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 63

JPEG (Deze pagina), 887.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

{ , _ , , W . Y Y V _
Gl.
nsti- nadeelig werkt èn op de wetenschappelijke opleiding der
t de jeugd in °t algemeen, èn op de door het ruk daar te stel-
ejag len inrigtingcn vanfymiddelbaar onderwüs, zullen, onzes inziens,
Dat met vrucht drie middelen kunnen aangewend worden.
een lo. Aan fransche scholen, instituten, kostscholen ofonder
ytg Welken naam dergelijke inrigtingen ook bestaan mogen, moet
tm- de bevoegdheid tot het geven van middelbaar onderwüs ont-
agt, zegd worden. Het onderrigt aan zulke scholen moet niet
,1311- M verder gaan dan het bn de wet voorgeschrevene meer uit-
een gebreide lagere onderwüs. Dit zal men kunnen bereiken
gers g dO0r te bepalen wat onder beginselen van wiskunde, H10-
Ierg, flêflle talen enz. moet verstaan worden. llrlen zal, b. V.,
Om] kunnen aannemen, dat de beginselen der algebra niet verder
nen gaan dan de vier hoofdregelen, optelling, aftrekking, verme-
Zou nigvuldiging en deeling; dat de meetkunde zich niet verder
High mag uitstrekken dan tot de leer der regte lijnen en der
mda hoeken; dat van de vreemde moderne talen niet anders mag
van onderwezen worden dan de verbuigingen en vervoegingen
älgn, der woorden. Verder zal 1nen kunnen bepalen, dat ieder
mb leerling, van welke klasse ook, wekelüks minstens 8 uren
,81,- les in de Nederlandsche taal en even zoo veel uren onder-
rigt in de cijferkunde zal ontvangen; dat onder geschiede-
die i nis en aardrnkskunde voornamelnk verstaan worden vader-
dg landsche geschiedenis en geografie van ons land, en dat aan
»ede deze beide vakken te zamen in elke klasse minstens 8 uren
lag- per week moeten besteed worden. Door deze bepalingen
wat zal men dit vooral winnen, dat dergelüke inrigtingen niet
cie- I aan de zucht van °t publiek kunnen voldoen om jonge kin-
rig­ deren de meeste uren van den schooltüd te doen doorbren-
zoo gen met vreemde talen en historische en wiskundige weten-
bg- schappen, die dadelgk veel te hoog opgevoerd worden.
·ol·­ «· Daarentegen zullen van de moedertaal, van vaderlandsehe
geschiedenis en aardrükskunde, van gewone cnferkunde de-
gelüke grondslagen gelegd worden. De docenten van gym-
Tijs naziën e11 van inrigtingen van hooger onderwijs zullen niet
_ meer klagen, dat zij discipelen van de Fransche school ont-
vangen, die liever eerst nog eenigen tijd hadden moeten
leeren hunne moedertaal behoorlnk te spellen, en te cnferen.
. Men zal bovendien moeten toezien, dat alleen de verst ge-
ms vorderde klassen der instituten de beginselen der wiskunde
I
I