HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 62

JPEG (Deze pagina), 790.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

I ¤ f _
60
Ik noemde het als een verderfeli_jke züde van het insti-
_ teursambt, büzonder van dat van kostschoolhouder, dat de
, opvoeding der kinderen alleen gedreven wordt uit winstbejag
E Dit geeft aanleiding tot zeer onzedelijke handelingen. Dat
I de kinderen op de kostscholen slecht gevoed worden, is een
bekende zaak, waarvoor de ouders echter blind schijnenite
zgn. Dat de rekeningen der kostschoolhouders voor extra-
uitgaven bespottelijk hoog worilcn opgedreven, is een klagt,
die men algemeen hoort. Dat de alleronzedelnkstehandelin­ _
gen der knapen, handelingen, waarvan de ouders vaak geen
denkbeeld hebben, op de groote instituten door de vingers _
worden gezien, opdat door het wegjagen van de verleiders, 5;
de instituteur züne inkomsten niet zie verminderen en vooral
omdat zoo iets spoedig een publiek gerucht zou kunnen =
worden, en de kostschool welligt in een kwaden reuk zou ï
1 brengen, ~ dit is misschien minder bekend. Ik geloofniet ‘
'V te veel te zeggen, wanneer ik de kostschool het graf der goede Z
zeden noem, en wel weet ik hoe vele ouders hun kind van ‘
de kostschool terug ontvingen en diep berouw gevoelden, '
dat zij zich ooit hadden laten verleiden om zicl1 zelf te ont- i
slaan van de opvoeding dergenen, waarvan God hun een- i
maal rekenschap vragen zal. J
Doch vellen wij een niet te hard oordeel over ouders, die k l
èn het onderwijs en de opvoeding hunner kinderen aan de l
instituten toevertrouwen. Er zijn in ons land geen goede ‘
j inrigtingen voor °t middelbare onderwnsg de Fransche dag- Q
scholen znn veelal nog slechter dan de kostscholen, wat ï
j schiet er dan anders voor hen over dan deze laatsten te kie- ` =
ll zen. Doch de schuld ligt aan de regering, die voor inrig­ (
tingen van middelbaar onderwüs moest zorgen, en een zoo 5
jv teedere zaak niet moest overlaten aan de zucht tot winstbe­ f
V jag van private personen. Doch dit brengt ons tot een vol--
' gende vraag. mn_"m~_,~,_w~_ 5
M ‘
jl D. Wat zou ’s1ands regering op de minst kostbare wijs 1
kunnen doen om doeltreffende inrigtingen van middel- l
` baar onderwijs tot stand te brengen ? `
l
vii . . ‘
j Om zich te ontslaan van alle konkurrentie, welke thans j ‘
1