HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 61

JPEG (Deze pagina), 841.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

59
en Maar, zal men vragen, die methode wordt toch niet toege-
__ past bij die knapen, welke voor geen examen bestemd zijn,
an die alleen naar °t instituut gezonden worden om een beschaafde ‘
un opleiding te ontvangen? - Helaas, ook hen heef het
rat zelfde plaats. De reden ligt voor de hand. Onder de in-
>r- stituteurs zijn er stellig eenige weinigen, die niet verstoken
en zijn van kundigheden, en die ook in andere opzigten achting
gn ig V€I'CllO11€ll. Doch met °t meerendeel hunner is het ten opzigte
jk E van hun wetensehappelüke kennis ellendig gesteld. Waar
gi- zouden ze ook eenige hoogere ontwikkeling hebben opge-
d- il daan? Aan een instituut zijn zij vaak om niet, doch op
gm zekere voorwaarden, opgenomen als leerling ; reeds zeer vroeg,
en op hun vüftiende of zestiende jaar, moesten beginnen te
er onderwijzen. En hun vrhe thd, waarin zij zich door lek-
an tuur verder hadden kunnen bekwamen? ­- Ach, hoe luttel
y- was die! ·~ WVerden ze niet bij de jongens in de school ge-
vat zet om op te passen, dat deze hun werk afmaakten en om
vm hen naar vermogen voort te helpen. `Wat kon er al sur-
@11 veillerende en telkens te hulp geroepen, vaak voor den gek
dg gehouden, van eigen studie komen? ·­ En de examens, die
en meesten afleggen? --- Ieder weet, hoe wonderlijk die
io- meestal werden afgenomen, vooral in de nieuwe talen en
Ol- in de wiskunde, door kommissiën van sehoolopzieners, die de
gil j elementa ook al lang, heel lang vergeten hadden en werk
iet genoeg hadden o1n zoo weinig te vragen, dat ze geen dwaas
dt l figuur maakten. Nu roepen die commissiën vaak adsistentie
he « in van bevoegde personen. Zal het nu beter worden? -
e- `t Is te hopen, maar °t kan nog lang duren eer het thans
ën j levende geslacht van instituteurs is uitgestorven.
d, Nu zou men nog kunnen toegeven, dat die instituteurs
y- met hunne sekondanten in staat waren om de eerste beginse-
len van wiskunde, nieuwe talen, enz., of datgene, wat de wet
at onder meer uitgebreid lager onderwijs begrijpt, te onderwij-
al zen. Doch het ongeluk is, dat die lieden hooger willen vlie-
gu gen dan hunne vleugels dragen. Zij willen zich met het mid-
?t_ delbare onderwijs afgeven, zij willen hunne discipelen hooger
ri brengen dan zelf ooit geweest zün. Zn gaan zaken onder-
ere wüzen, die ze zelf niet begrijpen. lVat kunnen zij dan anders
doen dan van buiten laten leeren? ­- Aan verstandelijke
ontwikkeling leem in dit geval niet meer gedacht werden.
L? n
l
X