HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 60

JPEG (Deze pagina), 839.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

i
58

liü ’t aangelegd om de knapen met de noodige kundigheden E
X voor zulk een examen te voorzien? - Heel eenvoudig! - P
j Hij heeft zich één of twee seeondanten gehuurd. ~ Aan · d
j een van deze draagt hü op de knapen, die dit jaar hun C
examen moeten doen, in de mathesis te onderrigten. Wat Z
moet nu die ongelukkige huurling doen? - Van °s mor- S
gens zes tot `savonds tien, met zeer, zeer weinig uren vrijen Z
tgd, somtnds met slechts één uur per dag (de voorbeelden l
zijn niet zeldzaam) moet hg met die knapen onophoudelük l
mathesis arbeiden, en in de uren, waarin zij les in de overi­ Z
ge vakken ontvangen jongere klassen opleiden. Eén hand­ Z
boek {door een leeraar van de akademie, waar `t examen Z
moet afgelegd worden, geschreven) moet woordelük worden C
_ van buiten geleerd: begrepen of niet begrepen, ’t moet er C
in, en door aanhoudend weder en wederom opzeggen van l?
stellingen, bewüzen en formules brengen de knapen het wer- l
Z kelnk zoover, dat de examinatoren in den waan komen, dat Z
er een grondige opleiding heeft plaats gehad. De tgd om j 1
elk vak te examineren is ook niet lang, ”t begint den heeren l
te vervelen om telkens weer °t zelfde te vragen, - blhde
zhn zij dus, als eenige formules en stellingen zonder haperen Z
i worden opgezegd. Het onderzoeken naar beginselen en so- 1
lide kennis is bovendien een zeer moeijelnk werk, waarvoor l
ll ieder niet berekend is, noch het noodige geduld heeft, al ‘
lï was de daartoe vereischte tüd beschikbaar. Even als met §
de wiskunde gaat het met de geschiedenis. Uren lang wordt i i
er niets anders gedaan dan vrü uitvoerige chronologische · i
tabellen, of een handboek van buiten geleerd. lIemorize­ 1
ll ren is het regte fort van de instituten. Daarmee worden èn , 1
sekondanten en leerlingen op de ergerlijkste manier afgebeuld. j
Memorizeren is nuttig en noodzakelijk, maar zonder ver- ga Y
, standsoefening is die van `t geheugen ijdel. Z
l `Wat zijn dan ook de gevolgen van die methode? -­­ Dat ‘
··| de jonge lieden weinige maanden na afloop van °t examen al i
i die ingepompte en opgeplakte kundigheden weder vergeten ä
i hebben, - en dat een afkeer voor de studie hun bgblgft. ‘
i , ___,_______,____ " l
dat maakt f500.­­. Deze kosten den instituteur niets. Zoo stijgt zijn zuivere ‘
1 wiast tot ;‘3900.-. En nu nemen wij nog wel een kleine en een goedkoope (
' svliool tot voorbeeld, en tellen de extra-rekeningen, die de instituteurs vaak
tot even hoog bedrag als ’t kostgeld uitschrijven, niet mede! (
E
_ ._ ._., . à