HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 58

JPEG (Deze pagina), 845.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

(
á
56 e
2
'l
E
zeer weinig uren wiskunde, geschiedenis en Nederlandsche
­ , .. ïä
j taal ontvingen! - En zoó gaat het gewoonlijk: de tweede ‘
I.
j afdeehng ontvangt de uren, die er van de eerste overschie­
I ten, -- weinig wordt er op gelet, waar ze °t meest behoefte
1 aan heeft, want in den regel is dat ongelukkige appendix
ook niet de lieveling van den rector.
tg
Ik weet het, de opsomming dezer bezwaren is niet nieuw (1), lj
maar dat waar zijn dit bewnst de afkeer, dien °t publiek
. . .. 1
van die tweede afdeelingen toont te hebben. Er zijn enke- al
le stemmen (2) die zich voor de vereeniging der beide afdee-
lingen hebben doen hooren. Ik acht die vereeniging ook
niet onmogelnk, mits llltëll dan maar zorge voor een vol-
‘ ' dl
doend aantal docenten. Doch daar de ondervinding zal lee~ jr
ren, dat een dubbel personeel voor de meeste vakken onont-
beerliik is zie ik niet in wat men met die vereenioin
.1 7 7 D g
W zal winnen, nog altnd daargelaten het bezwaar, dat één
7 rector wel goed het oog zal houden op zijne eerste,
maar gewoonläk slecht op de tweede afdeeling. Het is,
onzes inziens, een dringende eisch, dat de bestuurder der
tweede afdeeling een door-kundig mathematieus zij, omdat,
zoo als wij in den aanvang van ons schrijven 1neenen aan­
getoond te hebben, de wiskundige wetenschappen hier alleen in
staat zijn om die het verstand vormende en opscherpende kracht t
`
il uit te oefenen, welke wg als ’t voorname nut van de studie
. a
l der oude talen prezcn ; en niemand zal toch ontkennen, dat tot S,
het bevorderen van degelüke studie aan eene inrigting niets
i dienstiger zn, dan dat dergelüke studie in den bestuurder der
, , , . ll
inrigting ook haar bekwaamsten vertegenwoordiger hebbe. ;
ll Den betrekkelük grooten bloei van de tweede afdeeling
te Maastricht, die zulk een schoone uitzondering maakt op
èg den armzaligen toestand dierzelfde afdeeling in veel groo- _
I (1) Men zie vooral het vroeger aangehaalde artikel in de Arnhemsche
·. Courant van 27 Augustus , 4 en 17 September 1851; zoo ook een uitmuntend E
l geschreven recensie van Dr. A. H. A. Ekker’s , brief over Latijnsche scholen
CH Gymnasiën in de Gids , Sept. 1856. ä
{ (2) Men zie het vvèlgeschreven stuk van Dr. D. van Lankeren Matthes , j
' ,, de tweede afdeelingen van de gymnasien in Nederlandj" in de Bijdragen
voor de kennis en den bloei der Nederl. gymnasien voor 1851 . waarin een
verslag voorkomt der commissie, die van regeringswegc in 1828 benoemd 1
·’ was om ook dit punt te lmeoordeelen. De minderheid van die commissie j
achtte de vereeniging wensehelijk.