HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 57

JPEG (Deze pagina), 845.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

jj Y - - -­ ,
Q `
55
B . naziën. Intussehen blüft hetgeen de schrhver zegt in `t alge-
li meen, helaas, al te waar.
lt ( Ik geloof`, dat hetgeen wij vroeger aanmerkten over de
H i verschillende toekomstige bestemming der leerlingen van de
E eerste en tweede afdeeling der gymnazien en over de daar-
gl door onstaande omgekeerde verhouding der vakken, zoodat
` Z? juist die zaken, welke in de eene afdeelinghoofdvakken zijn,
1 ’ in de andere büvakken worden, in verband gebragt met de
is A feiten, die wg zoo even vermeldden aangaande het ontoe-
F ; reikende personeel voor de beide afdeelingen, ons op vol-
3 r doende was de oorzaken aan de hand doen, waarom de
_ gi tweede afdeelingen zoo weinig bezocht worden.
_ ii De waarheid is, dat het publiek geen vertrouwen heeft
[ I op die tweede afdeelingen. De ouders willen de verzekering
l hebben, dat hunne zonen in zekeren tyd voor de toelatings-
‘ examens aan de militaire akademie, aan het koninklijke insti-
r tuut voor de marine, aan de akademie te Delft kunnen ,,klaaY
komen.” Geven de gymnazien daarvoor eenigen waarborg? --
' Immers neen! -- Zij weten, dat op die tweede afdeeling te
‘ I weinig uren aan de wiskunde besteed worden, dan dat de
’ leerlingen die vlugheid in °t uitwerken van voorstellen kun-
j nen verkrijgen, waarop de examinatoren zoo zeer gesteld
l zijn. Zij weten, dat de geschiedenis gewoonlijk in verscheiden
cursussen wordt afgehandeld en dat er niet zoo veel werk
· van repetitie gemaakt wordt, dat bij °t verlaten van °t gym-
. nasium het in den eersten cursus geleerde nog onthouden zij.
‘ Zh zien, dat er op Nederlandsche taal en stijl weinig gelet
wordt. Zh bemerken, dat de jongens met vele vakken en
Z talen te gelijk overstelpt worden, die tot het examen weinig
l afdoen. X./VHEWOITI? - Omdat die ongelukkige tweede afdee-
ling slechts een aanhangsel is van de begunstigde eerste, en
dus vooral les ontvangt van die onderwijzers, welke `t meest
disponibel zijn. Zoo was ik een tijd lang werkzaam aan ·
een gymnasium, waar de docenten in de fransche, hoogduit-
l sche en engelsclie talen ieder afzonderlijk 24 uren les in de
week gaven. Doch de docent in al de wiskundige vakken
gaf ook niet meer dan 24 uren en de docent in al de his-
torische vakken en Nederlandsche letterkunde te gelijk gaf
ook slechts 24 uren. YTat was ’t gevolg: dat de leerlingen
der 2de afdeeling een massa uren moderne vreemde talen eu
l
L l