HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 56

JPEG (Deze pagina), 836.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

" K E
54
van slechts een paar uren onderwns te geve11 in eenige nieuwe j
talen, was de nieuwe docent langzamerhand een wezenlük
; leeraar aan eene latijnsche school geworden; hh was belast
, met het onderrigt in vele der gewigtigste vakken; zün
, trakteinent werd iets verhoogd; hg was nu inderdaad pers li
i magna geworden van eene inrigting van hoogeronderw§sl°°
,,Iets later werd de behoefte aan de beoefening der nieu-
were talen en daarmede in verband staande wetenschappen »
hoe langer hoe meer gevoeld. Men was niet te vreden met ,
het onderwijs op de fransehe scholen enz.; men besloot er
toe om gymnasia op te rigten; om eene tweede afdeeling te
stichten bepaaldelnk voor de jonge lieden, welke de 1 afdee- 5
ling niet wilden bezoeken; om ~ en dit was de eerste mis-
· stap ­~ de stedelüke fransche scholen te laten vervallen en j
ze te vervangen door de 2 afdeelingen der gymnasia waar
tevens het onderwüs veel hooger en degelijkei: zou gegeven
j worden. Men had echter de Fransche scholen moeten
behouden als voorbereidende scholen voor de gymnasia.°`
: ,,Ziedaar nu onze lectoren aan de latnnsche schelen her-
~ schapen in leeraren aan de gyinnasia, die op zich moesten ,
nemen: 1 al het onderwijs te geven, dat men op fransche
j scholen verlangt voor de leerlingen van beide afdeelingen
van het gymnasium, en wier pligt het bovendien was dat g
; onderwijs veel uitgebreider en wetenschappelüker in te rigten. i
Zij kregen nu hier en daar, maar lang niet overal, een be- .A
` hoorlük traktenient, dat echter haast nergens zonder privaat j
onderwijs of kostleerlingen voldoende was om een gezin te 9
onderhouden, en hadden toch bovendien de handen vol met
hun werk aan de gymnasia, terwnl nu de gelegenheid i
il misten zich door eene onbezorgde existentie en ruimte van l
tgd daartoe te kunnen bekwa1nen.`° i
1 °t Is waar, wat deze schrijver zegt, vele, zeer vele leeraars
‘ in de wiskunde en moderne talen aan de gymnasia zün school-
nieesters, heel gewone en vaak minder dan gewone school-
ij meesters. En is de stand der sekondanten en instituteurs
j niet vrn te pleiten van eene groote oppervlaklqigheid, °tgeen
j‘ natuurlük alleen te wijten is aan hun gebrekkige opleiding
A door collega°s en door onrijp zelf reeds den geheelen dag te
moeten onderwnzen, ­ er zijn toch ook uitzonderingen op,
vï en zulke uitzonderingen bevinden zich wel aan onze gym-

2