HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 55

JPEG (Deze pagina), 828.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

53
HG den van eenen anonymus (1), die wel de bluken geeft dat
El" hg niet, even als de zachtmoedige van Heusde, geneigd is
§€‘ om zaken en personen van de beste zijde te beschouwen,
lgt maar wiens betoog, dunkt ons, toch veel waarheid bevat.
In Daarbij, lezer, ontvangt gij tevens de geheele historia morbi;
’ï" ,, Toen de vermeerderende behoefte aan onderwijs in de
S" nieuwere talen zich ook tot de latijnsche scholen uitstrekte,
*68 worden er docenten aangesteld, die aan de leerlingen dier
M inrigtingen wekelijks eenige uren onderwijs in de Fransche,
€‘ Engelsche en Hoogduitsche talen gaven. Deze leeraars
Cb waren met zeer, zeer weinige uitzonderingen, huisonderwüzers,
lg Fransche schoolhouders, of instituteurs, die blijde waren, bg
ï" i~ hunne sobere inkomsten een klein vast honorarium te voegen,
at die zich bovendien vereerd gevoelden door eene benoeming
G" aan eene openbare inrigting van hooger onderwijs, die vooral
S" zeer gevleid waren door den titel van ,,Lector aan de latijn-
Gl sche school,°` en die, hoe verdienstelijk ook in andere opzigten,
` hoogst ongeschikt waren om onderwijs te geven aan jonge
is · lieden, die reeds eenige wetenschappelnke ontwikkeling hadden,
’? en die in dit punt soms op een vrij hooger standpunt zich
ln bevonden dan de nieuw benoemde docenten. Zoo lang echter
lb het onderrigt in de nieuwe talen slechts als eene bijzaak
*‘ beschouwd werd, zoo lang slechts weinige uren in de week
?' daaraan besteed werden, sukkelde men voort zonder groote
[9 grieven. De jongens leerden iets Fransch, iets Hoogduitsch
F: j en iets Engelsch, en daartoe bepaalden zich aanvankelijk de
l` wenschen der ouders."
H ,, Langzamerhand echter moest men verder ga.an. Op vele
t' kleine plaatsen van ons land was, en is nog een rector ver-
l' pligt zonder hulp of bijstand, geheel alleen staande, onderwijs
·` te geven in alle mogelijke vakken (2).”
d ,,Oude talen, geschiedenis, mathcsis, aardrijkskunde enz.,
alles was voor zune rekening. Dit kon niet blnven op den i
it duur. De docent in de nieuwere talen werd verzocht het `
T onderwijs in de nieuwe geschiedenis en aardrukskunde op
'» zich te nemen; hh werd, bg voldoende blijken van bekwaam- i
*1 heid, tot leeraar in de matliesis benoemd; Hollandsche taal
F en stijl (met verlof l) werden aan hem opgedragen; in plaats
_ (1) In de Arnhemschc Courant van 27 Augustus 1851,
' (2) Toch niet in de moderne talen?
l
I