HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 53

JPEG (Deze pagina), 841.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

5].
xgfü"` voorzeker, dan kan °t nog heel lang duren eer de tweede
Oor afdeelingen der gymnaziën de kostscholen voorbij streven,
ïYm“ die, volgens het meer aangehaalde statistische Jaarboek (1859) ‘
met niet minder dan 4,860 jongens telden, ­- gezwegen van de
7 (1) talrijke fransche dagscholen, waarvan de regering zelfs geen
WOP afzonderlijke opgaven schhnt te bekomen.
{Gele ‘vVat het personeel der leeraren aan de tweede afdeelingen
uden der gymnaziën betreft, -­ het is onmogelnk hiervan eene
de afzonderlüke opgave te doen, omdat tevens als docenten
mals voor de eerste afdeeling moeten dienen. Dit moeten wh er
in `t algemeen over aanmerken, dat aan de meeste gym-
@001 nazien, die tweede afdeelingen bezitten, het getal docenten
cute voor de wiskunde, nieuwe talen en geschiedenis zoo gering
mja is, dat het als even voldoende kan aangemerkt worden
:hO` om aan de latinisten de noodige uren onderrigt in deze
dt vakken te geven. De ongelukkige tweede afdeeling, die
haar geheelen tijd aan deze vakken moest besteden, moet
dan van den afval leven, d. 1., of gecombineerd worden met
wor de klassen van de eerste afdeeling, bij welke die vakken
'(ïhm slechts als bijvakken moeten beschouwd worden, ofzij ontvangt
img ` zeer weinig afzonderlüke uren, - in beide gevallen kunnen
ïïït de leerlingen geen groote vorderingen maken. VVatY·moet
_” ' men, b. v., zeggen van groote steden als Groningen en lijme-
gen, die nu toch eenmaal eene tweede atdeeling willen heb-
ben, als daar slechts één leeraar in de wiskunde en twee in
de nieuwe talen zgn, die èn de eerste èn de tweede afdee­·
ling bedienen moeten? - “Tat van Franeker, Almelo,
Alkmaar, waar één docent èn wiskunde èn nieuwe talen
aan de twee at°deelingen moet onderwüzen? - °t Is waarlijk
wel te verwonderen, dat aan geen gemeenteraad het plan
nog in `thoofd is gekomen om aan een docent met den titel
van rector het onderwijs in alle vakken van de tien of negen
klassen der beide afdeelingen op te dragen! Als zulke men-
sehen in staat zün voor een dubbele school hun arbeid naar
behoeven te verrigten, dan moeten de drie leeraren in de nieu-
Jg_ we talen te Utrecht, en die in de wiskunde te Leeuwarden, A
am Arnhem en Utrecht, die alle geen tweede afdeehngen te
’ verzorgen hebben, wel op hun lauweren liggen te rusten!
-- Wh haalden de ergste voorbeelden aan, maar zouden die
lust toch met büna elk gymnasium kunnen vermeerderen:
|
l