HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 52

JPEG (Deze pagina), 740.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

50
trachten te vergrooten weet ik zeker, bg gebrek aan of°fi­­
i ciële bescheiden durf ik ze echter niet noemen. Voor
1 zoover mij bekend is, heeft alleen Groningen het progym­
nasium afgescheiden van het eigenlüke gymnasium en met
l afzonderlijke leeraren. In het regeringsverslag van 1857 (1)
staat daaromtrent vermeld, dat in Groningen door de voor-
bereidende klasse het getal der leerlingen van de geheele
inrigting van 50 tot 74 klom. Dan zijn er verscheiden
plaatsen, waar die tweede afdeelingen niets anders zün dan
p een gewone kostscliool onder opzigt van den rector, zooals
b. v. te Assen en te Alkmaar het geval is.
BQ °t geringe aantal discipelen van elke latünsche school
konden wij ons troosten met de bevinding, dat het eindcijfer
der leerlingen van de gezamenlnke itnrigtingen vrg voldoende
was, en dat de fout alleen lag aan het te groote aantal scho-
len. Deze troost is ons echter niet weggelegd voor de
, tweede afdeelingen. Er zijn er nog altijd genoeg, maar
weinige in verhouding tot de latünsche scholen. En welke
verhouding is er tusschen 1300 jonge lieden, die zich voor
de hoogescholen voorbereiden en 624, die gevormd worden
tot alle mogelüke bestemmingen, waartoe geestbeschaving~
vereischt wordt? ­­ Het aantal van deze laatsten moest
minstens drie of viermaal grooter zijn dan dat der latinisten.
Ei Toch wordt men jaarlüks nog een geringe opklimming
j. gewaar in ’t getal leerlingen der tweede afdeelingen, Ziehier
de lüst over de tien laatste jaren:
In 1849 waren er 387 leerlingen.
,, 1850 ,, ,, 381 ,, ,
,, 1851 _ ,, ,, 429 ,,
,, 1852 ,, ,, 456 ,,
p ,, 1853 ,, ,, 516 ,, `
,, 1854 ,, ,, 550 ,,
77 77 J, 77
77 77 77 7)
77 77 77 77
77 77 77 7)
Dus aanhoudende vooruitgang; maar een zeer, zeer lang-
zame vooruitgang. Als °t zoo moet blijven vooruitgaan,
1 (lj Statistiesch jaarboek 1859,
I
"l