HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 49

JPEG (Deze pagina), 796.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

47
zulk eene opeenhooping van vakken en verschillende klassen
‘ op één leermeester blnven niet uit. Enkele vakken worden
slecht gedoceerd. Bh de jonge lieden, in zulk een school
opgeleid, ziet men meestal °t zelfde verschnnsel als bij hen,
die door privaatlessen gevormd zijn. Dikwnls tamelgk wel
°t huis in één vak, zijn ze zeer achterlük ofgeheel onwetend
in andere. Nooit vindt men bh hen die veelzijdige ontwik-
keling, welke °t kenmerk is van de goede discipelen eener
wèl met leeraren bezette inrigting. En vaak zag ik het,
hoe die eenzijdigheid hun niet alleen gedurende hun akademie-
tüd, maar ook in hun maatsehappelnken werkkring bn bleef.
De vak-studie is goed voor hem, wiens geest eenmaal een
zekeren graad van algemeene ontwikkeling bereikt heeft,
maar ongelukkig, als de jeugd er in wordt opgebragt! -
VVij herhalen, het eenige middel tot hervorming onzer
latiinsche scholen is de verspreide krachten op weinige in-
rigtingen te koncentreren. Zoo veel weten wij nu reeds, dat
een meer dan voldoend aantal goede docenten hiertoe der
regering ten dienste staat, over °t geen verder er toe noodig
is later ­
Wvenden wij ons thans tot de tweede afdeelingen der gym-
naziën, tot onze nederlandsehe reaalseholen.
Ofschoon ’t een treurig gezigt is wil ik mijnen lezers de
tabel er van niet onthouden. Volgens de laatste opgave van
de meer gemelde ,, Büdragen`° zijn er negen en twintig gylll- j
naziën, die eene tweede afdeeling hebben. Dergelnke mrig-
‘ tingen verrezen in de laatste jaren als paddestoelen uit den
grond, om vaak even spoedig weer te verdwgnen Reeds
dit is een slecht omen.
rekend onderwijzers in wiskunde enz.) Nu mogen de scholen door weinig
leerlingen bezocht worden, het zal wel geen betoog behoeven, dat eenen-
kel of twee docenten niet bij magte zijn, zelfs aan die weinige leerlingen l
behoorlijk onderrigt ie geven in de talrijke en zeer uiteenloopende onder- "
werpen,welke, krachtens de verordeningen, op eene latijnsehe school on-
derwezen moeten worden. lVensehclijk is het alzoo, dat deze scholen of
de vereischtc uitbreiding ondergaan, ef ophouden te bestaan. ~ Video ma-
Z'l07'Cl 1)7‘Ob0qllG («ZCtC7`iO7`(`D SCQUO/'.l”
(2) Zoo werden in de laatste jaren reeds weder opgeheven de tweede
afdeelingen te Arnhem en te Ylïigeningen , en daartoe voorstellen bij den-
Gemeenteraad ingediend te Kampen en te Leiden, Op het punt van ge-
boren te worden , of misschien reeds geboren, zijn tweede afdcelingen te
Zt`tlt­BOI111T1Gl en Schiedam, .
l 1
gl
A