HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 47

JPEG (Deze pagina), 819.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

` 45
eer
docent voor de oude talen volgen er vier en twintig met
ich twee docenten. Nu schieten er nog veertien over; zeven
het daarvan hebben drie leeraren. Thans komen Wü aan het
lj; laatste meer begunstigde zevental; ’s Gravenhage, Rotterdam,
is Leiden hebben er elk vier; ­- Groningen, Utrecht en Am-
,b_ _ sterdam vijf`; ~­­ Maastricht zeven. Alleen van deze zeven
l2l«‘EltSt€ lïäll llêt getal (.lOC@1]iZG1'1 als VOlClO€11Cl@ VO1`Cl€11 El3l1g€·
;S,_ i merkt, altijd van de stelling uitgaande, dat een klein of
mt groot getal leerlingen in elke klasse, mits dat getal niet al
Gn te groot zn, Weinig tot den tüd, die aan °t onderwijs moet
,S€ . besteed worden, afdoet. Vijf van dit zevental znn ook juist
3i_ die inrigtingen, welke wg als in een tamelijk welvarenden
gn · staat vermeldden Rotterdam en Leiden bekostigen elk
1 g vier leeraren voor slechts 30 en 26 leerlingen.
{G Vraagt men naar _de bekwaamheden en de geschiktheid
,h van het personeel der leeraren in de klassike studiën aan
. onze cv mnaziën - ’t zon mi` voorzeker allerminst assen
gt by > .l
gj een oordeel te vellen over ambtgenooten, van welke ik ver-
it reweg het meerendeel boven mü verheven acht. Liever
H haal ik de woorden aan van den achtenswaardigen van Heus-
ü de (2), voorzeker een bevoegd regter in dezen. schreef
,, in 1828, en sedert zal er wel geen achteruitgang hebben
_ plaats gehad: ,, . . . Zie nu eens aan onze gymnasiëinvvelke
G rectoren niet alleen, maar ook praeeeptoren daar gevonden
L jj Worden, jonge menschen van opvoeding, van beschaafde ze~
jï den, van goeden huize ook, die men gaarne in gezelschap
1 ontmoet: lees die menigvuldige letterkundige dissertatiën,
die sedert onze herleving aan onze akademien uitgekomen
2 (1) Wanneer het op ’t getal der leeraren aankomt, gaan onze katholike
· 1 medeburgers hierin met veel grootere onbekrompenheid te werk. Ziehier
‘ de lijst van het personeel der leeraren aan de kollegiën, die bestemd zijn
tot opleiding van de toekomstige studenten der seminariën:
Kulemburg 1 regent en 11 professoren. l
A VO0l`h011t l rr r 8 u l
1`t[lCl1lClgCSl]Gl 1 11 11 //
Oudenbosch 1 » I, 12 «»
Rolduc 1 «« » 12 I, ‘
Bij deze vijf latijnsche scholen voor den geestelijken stand komen nog de
meergemelde inrigting te Katwijk, volkomen gelijk staande met een gym- .
nasium van twee afdeelingen, met 20 leeraren, en het kollegie te Roermond
van denzelfden aard met 18 leeraren, en bovendien 4 voor teekenen en
muziek.
(2) Brieven over hooger onderwijs, uitg. 1835, p. 61. _
’ 1