HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 46

JPEG (Deze pagina), 812.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

44
_
{ deren, en de klagt over het verval er van zal niet meer
l gehoord worden.
j lVat het personeel der leeraren betreft, hier doet zich
hetzelfde verschünsel op als bg ’t getal der discipelen: het
A totaal der rektoren, konrektoren en przeeeptoren is 128 (1);
voorzeker een aanzienlhk getal, maar dat veel te gering is
voor G3 scholen. Vüf en twintig van deze G3 scholen heb- ·
ben dan ook slechts één leeraarvoor de oude talen, met de bü­­
vakken, die er aan verbonden zün {oude geschiedenis, aardr§ks·­ i
kunde, mythologie, historia literaria, antiquiteitenj. ' Nu weet
ieder, die eenigzins inet onderwüs bekend is, dat het een y
gering verschil in de tot het onderwüzen van elke klasse 1
noodzakeluke uren oplevert, of die klasse uit veel of uit wei-
nig leerlingen bestaat. Stel u het lot voor van zulk een ' .
man inet 10 discipels, die in vgf klassen verdeeld zijn!
”t Is toch waarlgk eer te weinig dan te veel, wanneer elke
klasse `s weeks drie uren in ’t Latün en drie lll`G11 in ’t Grieksch
V onderwns ontvangt; dat maakt dertig uren per Week. Voegt
nien hier eenige uren geschiedenis en verwante vakken bü ; (2)
dan zal de som der uren wel eecrtzj; per week worden. Dit
is te veel voor iemand, die niet machinaal, maar niet üver en
inspanning, zoo als °t behoort, wil les geven. `Wat moet hh
dus doen? ~de jongens veel op de school laten sehruven,
_ anderen les geven en onder de schrijvers orde houden te ge-
l lük, en het gesehrevene als ter loops nazicn ­Die kleine
scholen zijn verderfelüke plaatsen voor onderwüzers, die lief- ~
de voor hun vak en voor de wetenschap hebben. +i
Op deze vijf en twintig scholen met een rector als eenigen `
(1) Hieronder zijn natuurlijk geene lceraren in de wiskunde en in de
moderne talen begrepen; ofschoon deze ook onderwüs geven aan de latinis­ `
. ten, nemen wij alleen het aantal van hen, die uztslaitmzd ten behoeve der
latinisten werkzaam zijn.
(2; Er zijn nog latijnsehe scholen waar, behalve dit alles, de rector ook de
wiskunde moet onderwijzen. Ik noemde ze vroeger p· 30. Daar is het nog _
erger met de zaak gesteld.
(3) En dan hoort men nog wel tussehenbeide de klagt aanhetten, dat
door het personeel van de leeraren aan de lat. scholen zoo weinig voor de
wetenschap wordt gedaan, dat nien de Bijdragen niet vel krijgen en de mis-
eellanea niet uitgeven kan! -­ Vlaar zouden zulke docenten den tüd ook
van daan halen? -· Men vergelijke den werkkring der onderwijzers aan de
Hollandsche gymnaziën toch nooit met die van de duitsche, ~ behoudens
`_ enkele gunstige uitzonderingen. lf
V
il Q
l A `