HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 45

JPEG (Deze pagina), 846.59 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

43
.r bevestigen, dat het 11iet andere inrigtingen, zoo als instituten
‘- of privaat onderwijs zijn, die aan de latünsche scholen hare
8 leerlingen onttrekken; dat integendeel het totaal der lati-
et nisten vrn bevredigend is, maar dat de menigte der latünsche
scholen veroorzaakt, dat slechts enkele er van een betrek-
d kelüke mate van bloei genieten.
­ Vraagt men, waarom al die overbodige inrigtingen met
1, vijf, tien of twintig leerlingen in stand worden gehouden ?­--
e W'ij gelooven dat er drie redenen voor te vinden zhnz eer-
­ stens de trotsch der kleine steden, die, even als vele er van
e hare eer stellen in °t behoud van poorten en muren, zoo
e ook eene latünsche school als een overblhfsel van voormali-
e .; gen bloei blijven bekostigen, niet bedenkende, dat in den tüd
s onzer voorvaderen zulk eene latünsche school tevens de la.-
­ gere school van de geheele fatsoenlijke klasse was. Ten
; tweede, zijn er onderscheidene kleine steden, zoo als Enkhui-
, zen, Harderwijk, Groenlo, Almelo, enz., waar 1nen gymna-
1 zien heeft aangelegd met opheffing der stads fransche school,
waardoor het gezamenlijk aantal leerlingen der beide afdee­
2 lingen vrü aanzienlnk wordt en de tweede de eerste in ’t
j leven houdt; andere weer, zoo als Elburg, Assen, enz. wor-
­ den door aanzienlüke kostscholen in °t leven gehouden. En
· g ten derde doet °slands bestuur er het züne toe om niets
. I beduidende inrigtingen hun bestaan te doen voortslepen door
r de subsidiën. De ondervinding toch leert, dat, al is zulk
jj eene rükstoelage ook gering, de gemeenten er toch niet
e gaarne afstand van doen, maar van de stelling uitgaan, dat
men moet trachten te behouden wat men eenmaal heeft. Het
is een feit, dat juist aan die vhf en twintig scholen, welke
minder dan tien leerlingen tellen, de regering een subsidie
verleent van büna dertien cluizend gulden. En ze worden
alle gesubsidieerd op vijf na (Almelo, Schiedam, Kampen,
Zierikzee en Hoorn). Is dit de regte manier om de weten-
schap te bevorderen? ­- A
Wil de regering ooit iets doen om den bloei derlatünsche
scholen te bevorderen, laat ze dan, in plaats van subsidiën l
te verleenen aan zulke inrigtingen, er zich geheel aan ont-
T trekken, ja, niet toelaten, dat ze bestaan blijven. Laat
· de aanwäzing volgen, die de tabel ons als van zelve in de
pen gaf, ­~ laat ze het getal der latünsche scholen vermin-
|
1r~ j