HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 44

JPEG (Deze pagina), 822.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

1 _ 42
ï . .
Gebrek aan leerhn<>‘en thans overleden. Dit zelfde eevaar
b c b
~ dreigt ook Joure, dat nu al vier jaren geen enkelen leer-
ling bezit. Toch telt Friesland nog zeven scholen op 270,618
inwoners. Van die zeven kan slechts ééne (Leeuwarden met
` 35 latinisten) redelijk bevolkt heeten.
De irovineie, waarin de verhouding het best l§3l1O`@11O€l11(l
t c tv
worden is Limburg. Niettegenstaande deze provincie te Roer-
mond een kollegie van de Roomseh­Katholiken bezit, dat,
in 1852 opgerigt, thans reeds 100 leerlingen, waarvan de
meesten latinisten, telt, en bovendien eene voorbereidings-
school voor aanstaande geestelüken, is het Athenaeum te j
Maastricht toch een der bloenendste inrigtingen voor de
oude talen van ons land. Eene andere provincie, Waarin de i;
verhouding gunstig is {1), is Groningen. Zn heeft slechts ”
twee scholen voor latinisten Het kleine getal van leer-
lineen te 1Vinschoten het telt er slechts zeven heeft ook
C D 7
~ hier ten <>‘evol<>‘e dat het crvmnasium in de stad Groningen
te ¤¤ er ze >
wat het getal latnnsten betreft, het derde in rang is van
ons land.
Evenzoo Utrecht: er zijn in deze provincie slechts twee
lati'nsehe scholen waarvan die te Amersfoort ofschoon zi'
7 7
21 leerlingen telt, toch weinig gewigt in de school legt, oni-
dat onder dit getal de aanstaande geestelijken der bisschop- j
? pelijke klerezie begrepen znn, 1Vat is dadelük het geval van
·‘ deze betere verhouding? - Dat Utrecht in rang de tweede ,
lati`nsche school van het ri'k is 3 . 1
J
Doch bewgzen te over, dunkt ons, om de stelling te J.
,..- _.r»-_-.-- §
l
(1) Ik kan niet zepggen de tweede in volgorde, want die zou Noord· J
Holland zün met vnf scholen op 544,789 inwoners. Doch trekt men van
dit getal inwoners Amsterdam af, dat in zielengetal bijna de helft der ge-
heele provincie uitmaakt en toch slechts éen gymnasium heeft, dan wordt
de verhouding slechter, namelijk vier scholen op 284,916 inwoners. ’t Gevolg
is, dat de grootste dier 4i latünsche scholen, Haarlem, slechts 12leer1in- I,
gen heeft.
(2) Vroeger had zij er vier, doch Appingadam en Veendam zijn wüsse­
li`]; voor eenirre `aren <resun`iineerd.
J e J ei 1 ,
(31 Zeeland heeft ook slechts 2 scholen op 166,385 inwoners. Deze
provincie maakt alleen eene uitzondering op den regel, dien wij door onder-
scheiden voorbeelden zagen bevestigd, want Middelburg telt slechts 13 en
Zierikzee 8 discipels. Diep verval van den beschaafden stand, en boeren als ;
de geldbezitters zullen er wel de oorzaak van wezen, waarbij nog komt de
ongezondheid van ’t klimaat, die het den meer gegoeden raadzaam doet vin-
den hun zonen naar elders te zenden.
ii