HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 41

JPEG (Deze pagina), 711.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

39
,h T Neemt 1nen nu deze cijfers aan voor de gemiddelde be-
nt volking onzer hoogeseholen en onzer latünsche scholen, dan
.i_ ziet men, dat het met de laatsten, wat het aantal der leer-
0, lingen betreft, niet zóó slecht gesteld is, als velen zulks wil-
ët len doen voorkomen. `t Getal kon, ja, hooger, maar toch
dj T moeüelijk eed hooger zijn dan het op dit oogenblik is. En
u_ zij, die wenschen, dat het hooger ware, doen een dwazen
g_.. { wenseh, ten mogten verlangen, dat ook het aantal der
js jj studenten grooter werd, `t geen met het oog op de groote
t_ li menigte advokaten en dokters zonder praktük niet wensche-
Ut lük, en bij de kostbare levenswijze op onze univerziteiten
gt [ zelfs niet wel mogelijk zou zijn, daar juist de geldaristokra­
ik tie der kooplieden zich niet veelvuldig in dienst begeeft van
je Tilinerva, ten einde later een karig bezoldigden post te be-
kleeden.
üj Toch is het een feit, dat het aantal van scholieren der
IG i verscliillende inrigtingen zeer gering is.
ET Volgens de meergenoemde Bijdragen voor 1858-1859, zijn
it. « er niet minder dan elf latgnsche scholen of gymnaziën met
O_ ‘ vüf of minder leerlingen, t. w. __
O_ I Lochem met 5 latinisten.
je ` Bergen op Zoom ,, 5 ,,
Grave ,, 5 ,,
{ Almelo ,, 4 ,,
jo » Tiel ,, 4 ,,
is- ’ Wvageningen ,, 4 ,,
eh Culemburg , ,, 4 ,,
l"‘ Harlingen ,, 3 ,,
` Bolsward ,, 3 ,,
QL Enschede ,, 3 ii
¤» Joure ,, O ,,
Het cijfer van 1849 is het grootst. Toen was het staats­examen~'van
1845 nog in werking. De schrik voor hetzelve vermeerderde het getal leer-
lingen der latijnsche scholen, vooral der grootere, omdat men toen inzag,
zn dat noch instituten, noch privaatlessen, met deze inrigtingen konden wed-
ijveren in die grondige en veelzijdige kennis, welke op dat examen vereiseht
werd. Het aantal der studenten is daarentegen in dat jaar het kleinst, om-
dat hetzelfde examen de latinisten toen langer op de schoolbanken hield.
Later rijst het aanhoudend, terwijl dat der latinisten afneemt. Men mag het
er voor houden, dat beide getallen thans, nu geen bijzondere invloeden
werkzaam zijn, normaal zijn geworden.