HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 37

JPEG (Deze pagina), 833.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

11 . ‘
35
e11 val was dan thans, enkelen, voor andere ftakulteiten van onze
Ell] hoogescholen bestemd, daar dêll cursus 111ede maken.
en Volgen eindelük als inrigti11ge11 VE111 middelbaar onderwüs
te een heirleger van fransche scholen, instituten, kostscholen,
if- die alleen bestemd zün om de plaats der reaalscholen te
lj, vervullen e11 waar alle 11l€G1‘ gegoede standen 011zer maat-
Jij schappn van de rhksten en hoogstgeplaatsten af tot ll€1l toe,
or die de mecstendeels zeer 111atig gestelde schoolgelden slechts
even betalen kunnen, hunne lilllllêfêll of in de kost besteden
e- of te11 minste de dagscholen late11 bezoeken. Geen stadje
111 zoo klei11 of het heeft te11 minste eene franschc school, waar-
11. V3.11 zeer vele subsidiën uit de gemeentekas ontvangen; elk 1
s- dorp, waar slechts €€l1 zeker getal meer gegoede familiën
en woont, die niet tot den l>0@1`GllSt2I11Cl. behooren, streeft naar
1d de eer om een fransche dagschool te bezitten. En kan Z0O,11
ze inrigting zich verheffen tot den rang van kostschool, dan
1- is n1e11 er werkelük trotsch op. Van die scholen bestaan
;·· alle mogelüke variëteiten Er zijn kostscholen waar 111611
2- flO0O.­- a fl200.- ’sjaars betaalt, - de aristokraten van
st `t gild, waaronder de straks genoemde kostscholen met ee11
,11 docent i11 de oude talen behooren. Er znn er ook, waarop
J- een jonge11 gevoed 611 onderwezen wordt voor flötl.-- Er
le zün dagscholen die , zonder eenig subsidie te genieten, voor
een f 20.- ’s jaars alle dagen acl1t e11 veel 111eer ure11 on-
e derwijs toedeelen , zoodat HIGH vaak bij ee11 aantal van 20
i- E1. 30 leerli11ge11 moet vragen, waar leven de menschen Vêlll ? «»
11 Maar er zün ook dagscholen, die °sjaars ee11 schoolgeld 11e1ne11 ° `
i- tot f200.- toe. Elk van die dag- @11 kostscholen (verreweg de
n meeste zijn beide te geluk) is ee11 kweekschool voor nieuwe
e- Fransche scl1olen. Elke sekondant, die eenige penningen van
zün karig loo11 heeft Wêtêll te besparen, en krediet g€l10€g heeft
is om een huis in huur te ontvangen, rigt ee11 dagschool op; 1
heeft hg bovendien ee11e vrouw, da11 wordt de dagschool da-
e delük tevens kostschool, te11 1ni11ste de proef wordt er toe
’* g€1'l0ll1€]J. De instituten e11 kostseholen noemen 1vijinrigtin­
Q gen van middelbaar onderwijs. Dit is echter slechts ten
Y? (1) Niemand zal er zich aan ergeren, dat wij tot maatstaf voor de varië-
1 teiten dezer scholen het gelul nemen. Deze privaato111lc1·11cmingen zfin ook
1 niets anders dan geldkwesties. En dat zal het middelbare onderwijs blijven,
zoo lang °t aan partikulicren wordt overgelaten.
l
l