HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 36

JPEG (Deze pagina), 827.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

..-.
i
‘ ai
· ling. Dezelitle onderwijzers moesten op beide afdeelingen N
E onderrigt geven, vaak zelfs worden de even oude klassen van l
’ gymnasium en reaalsehool gekombineerd, uit gebrek aan een
talrijker onderwijzend personeel. Op inrigtingen, zoo als te c
Leiden en te Amsterdam, volgen de leerlingen der twee at`- C
deelingen gedurende `t eerstejaar geheel denzelfden cursus {1), W
zoodat men daardoor de Pruissisehe roaalsehool alweer nabij E
komt, die eveneens de studie van °t latijn als grondslag voor C
alle degelüke beoefening der moderne talen handhaaft. E
Tot dezelfde rubriek als zulke gymnazien met twee afdee- <
lingen kunnen ook die kostscholen gebragt worden, waaraan o
één of meer docenten voor de oude talen verbonden zgn. W
Vele van dergelijke inrigtingen bestaan er niet (2); de kos- (
ten, die vereiseht worden om personen in de oude talen W
ervaren aan een instituut te verbinden, zgn te bezwarend (
voor den ondernemer er van. De meest bezochte onder deze i
' soort van hoogere kostseholen zijn de kollegien der Roomseh- i
Katholieken te Roermond en te Katwük. Op deze inrig·· z
tingen omvat het onderwüs dezelfde vakken als op de stede- j
lüke gyninaziën. De school te Katwijk kan met de best `
bezochte van deze wedüveren, daar zij, bij een personeel van <
niet minder dan twintig docenten, een getal van 140 leer- ·
lingen telt, waarvan bgna een derde onderwijs in de oude 1
t talen ontvangt. Met deze scholen, die eene algemeene vorming i
der jeugd bedoelen, moeten niet verward worden de tweede «
afdeelingen of onderhoorigo kollegiën, welke als voorberei- i
dingsplaatsen aan elk van de vüf theologische seminariën i
zgn toegevoegd. lvel is , gelijk van zelf spreekt, de oplei- ‘
ding van toekomstige geestelijken hier de hoofdzaak, °t geen 1
eeliter 11iet wegneemt, dat, hoewel zulks Vl'O€g€1' meer °t ge- Z
(1) Van hier heeft de regering op de statistike tabellen, die jaarlijks ,
aan de besturen van gyinnasiën en lat. scholen ter invulling worden toe- ,
gezonden, behalve eene kolom voor Afd. 1 en eene voor Afd. 2, er nog een J
derde met het opschrift genzcngde afdeeling, waarvan de bedoeling door de l
invallers meestal niet begrepen wordt en die zoo doende aanleiding geeft tot ,
vele fouten op de lijsten der regering, die daarom niet zoo veel vertrou­
wen verdienen als die van de ~Bijdragen voor de kennis en den bloei der *
NC(l. gy`lllll2’tSlCIl.·u
(2i Zoo waren er onder de jongelieden, welke op het staatsexainen tot
Toelating voor de hooge scholen van 185l geexamineerd werden, van de 339, 1
slechts 36, die hunne opleiding aan instituten en andere bijzondere inrigtingen J
van onderwijs ontvangen hadden. _ z