HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 35

JPEG (Deze pagina), 872.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

’ I Y Y D D N rr Y
i
· 33
ok ook wel onderwezen (1), doch alleen de grammatikale gronden
ie- met het doel om een meer degelijken grondslag te leggen
gm voor taalstudie da.n zulks door de moderne talen kan geschie-
H , den. Het onderwüs in de wiskunde daarentegen wordt aan
yg- de reaalscholen hooger opgevoerd en meer met natuurweten-
jg- schappen in verband gebragt dan aan ’t gymnasium, waar
het onderwijs er in geacht wordt meer een formeel dan een
lat materieel nut te moeten hebben. Zoo gaat het ook met het
GH onderrigt in de moderne talen: `t maakt een verschil, ofmen
H- ze, zooals op de gymnaziën, alleen onderwüst tot vorming g
dit van smaak en gevoel, dan of men, behalve dit doel, ook de
Z6 opleiding van toekomstige kooplieden en industriëlen, die in
H, die talen moeten kunnen korresponderen, op °t oog heeft. Is
it_ de oude geschiedenis met hare bgvakken voor den beoefenaar
kp der klassike talen hoofdzaak, is bijvak voor de niet ge-
,Gj leerde standen, terwül de verhouding der nieuwe geschiede-
en nis op de beide inrigtingen juist omgekeerd is. Loopen gym-
dg nasium en Reaalschool in doel en derhalve ook in de vor-
.0- mingsmiddelen tot bereiking van dat doel tamelijk ver uiteen,
M het valt niet te ontkennen dat zij in elk vak punten van
gn aanraking met elkander hebben; dat eene vereeniging van
T- beide mogeltj/c is (2); of zij goed is zal een later punt van
O- beschouwing uitmaken. Dit intusschen moest de gemeente-
m besturen toelagchen, dat men door zulk eene vereeniging een
Dj · dubbel doel met de helft van het op twee inrigtingen ver-
sn eischte personeel zou bereiken; dat men dus, bh halve uit-
ft, gaven, dubbele schoolgelden (altüd in de vooronderstelling dat
G- de aan °t gymnasium verbonden reaalschool goed bezocht zou
p- Worden) zou ontvangen. Het eigenlgke gymnasium noemde
ze men nu de eerste afdeeling, de reaalschool de tweede afdee-
JP __`__"__
at (1) WVij hebben hier vooral de Pruissische, als de best ingerigte op het 1
oog. Volgens eene verordening van 30 December 184l is het onderrigt in ’
{_ ‘t latijn aaan de reaalscholen daar te lande verpligtend. Op de reaalseholen "
H1 te Berlijn worden wekelijks 4 a 5 uren aan deze taal besteed. In andere staten
je daarentegen, zoo als in de Oostenrijksche, behoort het Latijn niet onder de
t vakken van onderrigt. `
O {2) De vereeniging van gymnasium en reaalschool is het meest volkomen
3‘ tot stand gekomen in het koningrijk Hanover. Ze wordt in Duitsonland over
;_- ’t algemeen niet afgekeurd, vooral in kleinere steden, waar twee komplete
inrigtingen te kostbaar zouden zijn, en afzonderlijke inrigtingcn, alleen in
In aanzienlijke steden, op te groote afstanden zonden komen. Deze reden ver-
ïll valt echter geheel in ons landje, waar de afstanden zeer gering zijn.
3
i
E