HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 34

JPEG (Deze pagina), 832.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

..«,,,.,I,'ï:"‘>' ’
aiï
koste te leggen (de gepromoveerde praeceptoren waren ook *
g al zóó goedkoop niet meer te krügen als de verloopen the- l
ologanten van vroeger); men zocht dus naar middelen om '
im het getal leerlingen der latijnsche scholen te vermeerderen , '
èn om die inrigtingen meer tot algemeen nut voor den be- '
schaafden stand, en niet uitsluitend tot vorming van toe- *
konistige studenten te doen strekken. Z
Zóó werden de gymnaziën in °t leven geroepen. Niet dat `
de naam gymnasium nieuw of ongebruikelük was, ­- HIGH t
had dien reeds veelvuldig aangewend om de grootere latün-
sche scholen van de kleinere te onderscheiden, even als dit
in Prnissen thans nog het geval is. De werkkring van onze
gymnaziën laat zich best 0mschri_jven door ze te noemen,
eene kombinatie van de Duitsche gymnazien met de Duit-
sche Rectlschulzm. Het Duitsche gymnasium l1eeft tot hoofd-
doel de opleiding voor de univerziteit. Het zoekt dit doel
op zeer ruime schaal te bereiken en brengt de jongelieden
op zulk een wetenschappelüke hoogte, dat zich aan de
universiteit niet meer behoeven bezig te houden met de zoo-
genaamde propaedeutische studiën onzer akademien, maar
dat zich dadelnk aan de fakulteit hunner keuze kunnen
aansluiten Het gymnasium beoogt een algemeene vor-
ming des geestes: oude talen, geschiedenis, wiskunde, mo-
derne talen , de nationale literatuur zgn de hoofdvakken van
’t ondcrrigt. In dit laatste opzigt (het aantal der vakken) '
staan derhalve latünsche scholen, zooals die te Arnhem en
te Utrecht, en gymnazien, zooals te Leeuwarden en te Delft,
waar, ofschoon het eenige doel dezer inrigtingen is voorbe-
reiding tot de hooge school, tocl1 de moderne talen onder-
wezen worden, gelgk met de Duitsche gymnaziën. Deze
zelfde vakken van ’t gymnasium worden ook onderrigt op
de Reaalschool; docl1 in een omgekeerde reden, want, wat
op °t gymnasium hoofdvakken waren, die zelfde zhn büvak-
ken op de reaalschool en omgekeerd. TerwQl°t gymnasium
zich bezig houdt met de vorming der toekomstige geleerde
standen, is het doel van de reaalschool de jongelieden tot
praktische levensberoepen, die niet aan de univerziteiten ge-
doceerd worden, dus voorde handels-, industrie-, militaire aka-
demiën enz. voor te bereiden. Wa1‘e11 de oude talen aan
°t gymnasium hoofdzaak; ~- aan de reaalschool worden