HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 33

JPEG (Deze pagina), 834.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

" l
J
F l
ii .
ai


F, · •» _ 4 .
de oogen zgn gekomen, het getal der leerlingen van al de
hoogere klassen zamen vaak nog niet zoo groot is als dat
van de laagste klasse alleen. Daar ontvingen vele jongens
; uit de meer gegoede standen een weinig opleiding, zonder
dat het daarom in het plan der ouders lag om hen tot de
iv . . . .
gl un1verz1te1t te laten voorbereiden Toen ’t lagere onder-
lr •• . • ,
wijs beter werd, raakte het uit de mode dejongens zóo vroeg
sê .. .
, naar de latgnsche school te zenden; °t was ook niet meer
lï . ..
t noodig ; en bg °t verlaten der lagere school was reeds een keuze
l gedaan over de toekomstige bestemming van den knaap. De p
genadeslag aan °t voormalige aanzienlijke getal discipels der
N latgnsche scholen gaf de bepaling der regering, dat deze _
‘ inrigtingen voortaan geen knapen beneden de twaalf Jaren
al mogten aannemen. Rekent 1nen hierbg de lioogere school-
gelden, een natuurlük gevolg van de meerdere kosten, die
vele gemeenten aan hare verbeterde latnnsche scholen be-
steedden, dan behoeft men zich, dunkt mij, niet te ver-
wonderen over de algemeene klagt dat de latnnsche scholen
vervielen. Of die klagt billijk was, of het groote getal
leerlingen hier wel tot maatstaf voor den bloei der inrig-
tingen mogt genomen worden, of die talrnke 3C of4€ prac-
ceptor-scholen van vroeger niet veeleer een ballast, een
hinderpaal tot grondig onderrigt voor hen, wier bestemming
de hoogeschool was, mogten genoemd worden, - hierover
* dacht men , gelooven wg, al heel weinig na. De zaak was
eenvoudig deze: de gemeenten gevoelden zich bezwaard met
aan zoo’n kleine keurbende van latinisten zooveel geld ten
(li Op dit gebruik (of misbruik) dat van de laagste klasse de1· lat.
, scholen gemaakt werd, ziet waarschijnlijk de verordening tot het onder
wüzen van de Nederlandsche taal op de latijnsche scholen , voorkomende
in de Instructie voor deu Agent van nationaale opvoeding, enz. van 1798,
art. 17. Toen was ’t echter ook weldra gedaan met het genoemde misbruik ,
aan de lat. scholen; want de nationale vergadering heeft zeer veel gedaan tot r
verbetering van ’t lagere onderwijs; van welke lotlelijke pogingen tot be-
schaving der natie, in een tijd van staatkundige woelingcn, de beroemde wet
van 1806, onder den Raadpensionaris Schimmelpenninck, het resultaat kan i
genoemd worden. De kwestie, die onze Tweede Kamer bij de discussien
over de tegenwoordige wet op het lagere onderwijs in rep en roer braaçt, was
bij de nationale vergadering reeds ampel besproken. Men zie ’t werk mijns
vaders Mr. C. L. Vitringa, Gedenksclirift, enz. dl. ll p. 169 vlg. Eene ver-
; zameling der vele besluiten van die vergadering over "t ondere ijs is te vin-
; den in het ~handboe‘; voor Schoolopzieneïs enz."”’ G1·<i;;in_rcn, Oomkcns
E
1
l
¤ .
i i
i l