HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 27

JPEG (Deze pagina), 813.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

25
niet begrepen worden (hoe weinigen vatten het op de hooge-
school ?) ­- Wait zou de man dan moeten onderwnzen? ­­
Immers niets anders, dan die eenvoudige grondwaarheden
van °t Christendom, welke "t kind beter aan moeders schoot
en uit den reinen Christelüken levenswandel van ouders en
onderwijzers leert dan uit de ernstigste en gemoedelükste
vertoogen! - De leer van Christus mag met regt genoemd
een zuurdesem, dat bestemd is om de geheele maatsehappü
te doordringen. Niet door preeken en sekte-leeringen wordt
het uitgebreid, maar door den reinen levenswandel en door ,
liefderüke vermaningen en opwekkingen, niet op vaste dagen
en uren toegemeten, maar dan gegeven als de omstandig- .
i. heden het meebrengen, en ’t gemoed er behoefte aan gevoelt.
lt Als ouders en onderwijzers met ware liefde bezield zgn voor
hen, die aan hunne zorgen toevertrouwd worden, wanneer
; die liefde in al hun daden en woorden doorstraalt, dan zal
de jeugd ook liefde leeren. YVie ’t kan, wüze mij een be-
ter middel aan tot vorming van °t gemoed!
hebben getracht de grenzen en den inhoud van °t
middelbare onderwns in vlugtige trekken te schetsen. Het
veld, waarop het zich beweegt, is, 1nen ziet het, uitgestrekt
genoeg. Wvanneer het volgens onze bedoeling in de plaats
i treedt van het voorbereidende onderwns, dat thans aan aka~
tl demien en scholen voor militairen, voor de zeemagt, voor
J ingenieurs, voor schoone kunsten, voor kooplieden, voor in-
dustriëlen enz. verbrokkeld en tot groot ongerief voor leer--
aren en leerlingen gegeven wordt, - wanneer het zelfs de
studenten onzer universiteiten grootendeels ontslaat van de
zoogenaamde propaedeutische collegies en examens, die thans
een hoogst nadeeligen invloed op de studiën uitoefenen,
omdat velen, die zich met Qver op het vak hunner keuze zou-
den toeleggen, na den voorbereidingscursus aan `t gymnasi» j
um niet dan met weerzin een nieuwen aan de hoogeschool i
aanvangen en daardoor vaak tot werkeloosheid en tot nog
veel erger vervallen, ­-- wanneer het middelbare onder-
wüs een volkomen voorbereiding voor alle vak­stndie werd,
dan zou deze studie oneindig grondiger en uitgebreider en
stellig minder omslagtig en kostbaar worden. Het beginsel,
waarvan wh bn onze beschouwing van het middelbare on-
derwijs uitgingen, was, dat het niet moet dienen om aan
i
I
,