HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 25

JPEG (Deze pagina), 850.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

23
;1 verdeeling in thdvakken. En dit is van het hoogste belang,
­ opdat hij in staat zij om °t geen later zal aanleeren, op
g zijn regten tijd t°huis te brengen en zich dadelük den toen-
maligen toestand der voornaamste volken levendig voor
e den geest te stellen. Doch deze aanmerking doet hier wei-
- nig ter zake, daar het ons niet te doen was om een leer-
t boek aan te bevelen, maar alleen om onze meeningduidelük
q te maken, wat wij onder voornrainste gebeurtenissen ver­·
. staan, en dat wg volstrekt niet bedoelden dat men de jongens
- eene drooge chronologie late van buiten leeren.
r Nu moet, dunkt ons, bh lt middelbare onderwijs een ge-
. makkelijk overzigt van `t geheel, zooals wij in prot'.Bosscha`s
r boekje vinden, gepaard gaan met de eerstgenoemde methode
1 om enkele belangrhke gebeurtenissen uitgebreid te behan-
­ delen, opdat een tweeledig doel bereikt worde: ten eerste
3 om den leerling genoegzaam voor °t hoogere onderwijs voor
1 te bereiden, en in de tweede plaats, opdat vooral zhne be--
- langstelling in de geschiedenis worde opgewekt, iets dat door
_ °t geven van overzigten nooit zal geschieden, en waartoe de
1 geschiedenis, als in haar geheel zoo uitgebreid behandeld
g wordt, een veel te grooten omvang heeft.
a Bij de meer uitgebreide behandeling van sommige gedeelten
­ der geschiedenis zal, behalve op den smaak en het ontwik-
s kelingsstandpunt der jeugd, vooral gelet moeten worden op de
p behoeften der leerlingen. Zoo bereikt men door de studie
1 der geschiedenis een derde doel, dat namenlijk van hulp-
, wetenschap tot goed begrip der schrijvers, die in de ver-
. schillende talen gelezen worden. Zoo zal een leerling, die
) zijne hoofdstudie maakt van de grieksche en romeinsche
g j classici, moeten toegerust worden niet een vrij uitgebreide
, kennis van de geschiedenis dier volken met al hare bij-
. ï vakken, als: oude aardrijkskunde, antiquiteiten, mythologie,
g i historia litteraria. Terwijl een ander, wiens toekomstige be- 1
g stemming de studie dier talen niet vereischt, genoeg zal hebben Z
1 aan een kort overzigt der oude geschiedenis en meer ge-
, baat zal zijn met eene uitgebreide vaderlandsche geschie- i
_ denis, niet de belangrijkste tijdsgewrichten der historie van
[ Frankrijk of Engeland, in één woord, van volken, die,
. elk op hun beurt, het meest hebben bijgedragen om on-
, ze maatschappij het hooge standpunt te doen bereiken,
l
l
- 1