HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 24

JPEG (Deze pagina), 820.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

22
langrijke tijdsgevvrichten; zulke zaken zijn regt in staat om
· den lust tot onderzoek zelfs op lateren leeftijd aan te wak-
keren. Zoo geeft men, als `t ware, een voorsmaak van de
genoegens die de lektuur van °t geheel kan opleveren
Zal men door deze leervvijze er ongetwijfeld het meest toe
bij brengen om toekomstige geschiedvorschers te vormen,-
het valt van den anderen kant niet te ontkennen, dat het
middelbare onderwijs tegelijk verpligt is o`in den leerlingen
een schets van het beloop der geheele geschiedenis te geven.
Het middelbare onderwijs toch is voorbereiding tot het hoo-
gere. Op de hoogere scholen zal men, al naar het doel der
inrigting, zich met speciale historische vakken bezighouden.
Voor eenigen wordt de kerkgeschiedenis hoofdvak; voor
anderen de geschiedenis van het regt; voor anderen die van
de krngskundeg weder voor anderen die van handel en in-
dustrie. En hoe zullen de studenten dergelnke historische
specialiteiten met vrucht kunnen beoefenen, als niet een
schets van de geschiedenis in haar geheel in lt hoofd heb-
ben? - Die schets behoeft echter niet uitgebreid te zijn.
Het is voldoende, dunkt mij, wanneer de leerling den
zamenhang der voornaamste gebeurtenissen kent en ze op
haar plaats en tijd weet teregt te brengen. Daar de uit-
drukking: voornaamste gel>eurtenissen, die wij zoo even be-
zigden, voor verschillende uitleggingen vatbaar is, `t ons
veroorloofd, tot verduidelnking van onze bedoeling, den lezer
te verwijzen naar de ,,schets der algemeene geschiedenis°` van
den voormaligen leeraar aan de militaire akademie J. Bosscha.
Dit boekje geeft in vloeijenden stnl de voornaamste gebeur­
tenissen; de schrijver stapelt niet een menigte feiten op
elkander, maar blijft, niettegenstaande den geringen omvang
van zijn werk, de hoofdgebeurtenissen langer stilstaan ,
dan menig compendium , waarin oneindig veel meer gebeur­
tenissen zgn bevat. Zulke boeken verwarren den leerling L
meer en meer; als alles even kort meegedeeld wordt, vveet
hij niet meer, welke hoofdgebeurtenissen znn, welke van
=‘»ndergeschikt belang; hij leert veel en weet, bn slot van
rekening, niets. °t Wrordt eene overvoeding van °t geheugen.
De eenige aanmerking, die ik op prof. Bosscha°s werkjekan
maken, is deze, dat door de ethnografische behandelings~
wvgze de leerling niet genoegzaam geoefend wordt in de