HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 23

JPEG (Deze pagina), 839.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

i
21
[L zer, die het uittreksel naast het groote werk legt, er eenig
Bj voordeel uit kan trekken, ofschoon hij altüd nog beter deed
,1, met zelf aan °t excerperen te gaan; maar van de arme jon-
d gens moest 1nen niet vorderen, dat zg zulk een exoerpt, den
H droogsten kost, die er met mogelükheid te bedenken is, zullen
H zoeken te ontcüferen. Ik geloof niet, dat zulk eene methode
.6, van onderrigt andere vruchten zal afwerpen, dan afkeer van
Id alles wat naar geschiedenis zweemt, - waardoor het ver-
d vloekte den geest ontzenuwende roman lezen in de plaats ·~
,1. treedt van de voor ontwikkelden genotvolle lektuur van uit-
H gebreide geschiedkundige werken, - en, op zän hoogst,
S eene memorie,` die voor eenige weken (maar ook niet voor
’ langeren tijd) opgevuld is met een tal van jaren, namen en `
,1 feiten, juist voldoende voor de examens aan sommige inrig-
6 I tingen van hooger onderwns, die, helaas, in denzelfden geest
1 worden afgenomen, waarin het voorbereidende onderwijs ge-
1 geven was.
7 I Mg dunkt, de methode van het onderwijs in de geschie-
1 ' denis zal van zelf volgen uit het doel, dat men er meê
E beoogt. Dit nu is, onzes inziens, drieledig.
t In de eerste en voornaamste plaats is het hier te doen om
[ belangstelling in de studie der historie op te wekken. Im-
, mers een formeel, een den geest vormend studievak kan de
j geschiedenis in den kring van °t middelbare onderwüs moeüe-
L lijk genoemd worden, - of het mogt te doen zijn om oefe-
. ning van °t geheugen, maar daarin voorzien wis- en taalkunde
al op voldoende manier. Het doel van de beoefening der
historie zal dus materieel zijn, dat is, de leerlingen zullen
er zich op toeleggen om der wille van den inhoud. Nu is
geschiedenis een vak, waarop (als het ten minste geen spe-
ciale bronnenstudie wordt) ieder beschaafd mensch zich kan
toeleggen, een vak, waarvan ieder zäne lektuur kan maken,
zonder dat men omslagtige voorbereidende studiën noodig I
hebbe om een gewoon historiesch werk te begrijpen en met I
vrucht te lezen. ’t Komt er bg °t middelbare onderwijs dus
slechts op aan om belangstelling in de geschiedenis in te
boezemen. Zal men dit doel bereiken door de jongens
drooge overzigten te laten leeren? - Immers neen! -­Veel
meer zal men dit doel bereiken door uitgebreide biografiën
van beroemde personen, door levendige schilderingen van be-·
l
l
l