HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 22

JPEG (Deze pagina), 840.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

20
voor de inenschheid bestemd schgnt, kunnen inedewerken.
Echter betwgfel ik het zeer of het middelbare onderwgs wel
geroepen om de geschiedenis uit dit hooge standpunt op
‘ te vatten. Ik betwgfel dit, èn omdat men met billgkheid
niet vorderen kan, dat kinderen reeds de levenservaring en
de belangstelling voor de maatschappelgke belangen zouden
hebben, die volstrekte vereischten zijn voor een wgsgeerige
opvatting der geschiedenis; èn omdat voor zulk een uitgebreid
vak niet een achttal jaren der jeugd, maar ter naauwernood
een geheel mensohenleven voldoende zgn; èn omdat wg door
zulk een theoretische beschouwing over toestanden van volken
en maatsohappgen op het terrein van ’t hoogere ondervvgs
zouden geraken.
Hoe moet dan de geschiedenis aan de inrigtingen van °
middelbaar onderwgs onderrigt worden? ­~ Stellig niet zóó i
als het nu geschiedt! - VVant wat doet men? - Men
geeft den armen jongens meestal in handen boeken, welke in
een geringen omvang zoo veel jaartallen, namen en feiten,
als mogelgk is, bevatten, boeken, die meestal uittreksels zgn
uit grootere historische werken Nu weet ieder, die de
krachten van zgn eigen geest eenigzins bespied heeft, dat
voor dengene, die een uitgebreid werk gelezen en bestudeerd
heeft, niets tot grooter voordeel, gemak en ondersteuning van
°t geheugen strekt, dan uit dat grootere werk een uittreksel
te maken, ten einde zich daardoor in korten tijd het geheel
weder levendig voor den geest te kunnen brengen. Maar
van den anderen kant weten wg ook, dat er geen onaange-
namer, onbegrijpelgker lektuur bestaat dan die van uittrek-
sels uit boeken, die men zelf niet gelezen heeft. Nu ge~
looven wg wel, dat de heeren uittrekselmakers uit groote
geschiedvverken zelve hun uittreksel zeer begrgpelgk en ge-
makkelijk vinden, ja zelfs, dat iemand, b. v., een onderwg-
(1) Onder de meest gebruikelijke leerboeken noem ik; Dornseitïens uit-
treksel uit zijn grooter geschiedwerk; de bekende verkorte Becker; het
leerboek van Piitz; dat van `Vynne, "t welk een excerpt is uit Schlossers
VVeltgesehiehte für das deutsche Volk, bearb. von Dr. G. L. Kriegk.
’t Verwondert mg, dat geen recensent hierop heeft acht geslagen; vele zin-
nen toch zijn woordelijk overgenomen. Vooral de drie laatstgenoemde leer-
boeken bCVZtt€l'l CCIIG H].üSSä fêltêll, `V2l3.l'YOO1` hCt l)€StG gChCHgCll tGl'LlgdCl1'lSlZ.
Eene hoogst gunstige uitzondering maakt Bosscha”s voortrett`eli_jke ,,schets
der alg. gesch. ;“ waarover later. {