HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 21

JPEG (Deze pagina), 824.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

(
19
lb en een (somtijds al te) ruim veld om kritiek uit te oefenen. j
5- Het nut, dat men gewoonlijk in de nieuwe talen ziet en W
H het doel waarmee de meesten ze aanleeren, zou ik liever
l" geneigd znn een treurige noodzakelijkheid te noemen. De geï-
l" zoleerde stelling der nederlandsehe taal, die den buitenlanders Z
H de moeite van `t aanleeren niet waard is, brengt vele stan-)
H den onzer maatschappij in de noodzakelükheid om vaak
lf hunne gedachten in vreemde talen uit te drukken. En ieder weet,
lt hoe gereed de Hollanders zijn om in dit opzigt den vreemdeling
I` te believen , ja, om hun eigen nationaliteit te verloochenen.
S ’Vaar de methode om de nieuwe talen te leeren alleen op
G dit laatste doel berekend is, en dat is ze op de fransche
­ scholen en kostscholen, daar zal zulk een studie wel weinig
lj vruchten afwerpen voor verstand en hart; het eenige pro-
· dukt zal wel wezen ­­ een niet geheel onbegrijpelhkekoop­
13 mansbrief of telegrafisehe depèche; en dat was ook alles wat
, men verlangde en wat de arme instituteur geven kon! -
· Het middelbare onderwijs moest er, meenen wij, juist
voor waken, dat de leermethode der talen niet berekend
5 om alleen dit doel te bereiken. Het moest de beschaafde
l standen dwingen om hoofd en hart te vormen en te veredelen.
· Het ,,dwingt ze om in te gaan ,’° vinde steeds een ruime toe-
I passing bij `t onderwijs , tegenover de ellendige zucht der
l maatschappij om alleen tot bevordering van stoffelgke be-
l langen op te voeden.
> l De derde wetenschap , die wü als studievak voor °t mid-
l delbare onderwijs meenden te moeten vermelden, was de
> geschiedenis, waarmede één geheel uitmaken aardrijkskunde
­ (natuur- en staatkundige, de wiskundige moet slechts dienen
‘ als uitbreiding van deze, daar zij tot de vakken der toege-
r paste wiskunde behoort), tijdrekenkunde, mythologie, ge-
' schiedenis der letterkunde en der beschaving in °t algemeen.
i Het wezen en het doel van de beoefening der geschiedenis l
l zal zeker wel zün: dat ons leert, langs welken weg de
menschheid zich aan de hand der Voorzienigheid ontwikkeld
l heeft, opdat wg door die kennis in staat gesteld worden het
i tegenwoordige standpunt der maatschappg regt te begrijpen,
te weten, welke pligten op haar rusten, in te zien, wat wü
van de toekomst kunnen hopen en verwachten en door welke
middelen wh best tot verwezenlgking van het doel, waar- {
1
I
l
l
l