HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 15

JPEG (Deze pagina), 816.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

l
Q j studie te staan en wel voornamelük de studie der oude klas-
U sike talen. Bij die studie staat wiskunde eenigzins op den l
U achtergrond. Ook de inhoud der geschiedenis moet gewij- Q
·- al zigd worden. ,
H Bij deze afdeeling van °t middelbare onderwijs is het in- r
G zonderheid, dat wh de vraag moeten beantwoorden: zün deze
S drie wetenschappen noodzakelijk als voorbereiding voor de
>ï P univerziteit, en waarom acht men ze noodig? - Ontmoet
men niet vaak juristen, theologen, literatoren zelfs, die de
· verklaring afleggen: waartoe ik mathesis geleerd heb, weet I
I, ik waarlnk niet, ook heb ik er, goddank, alles van vergeten ? - A
U jj Of juristen, die zeggen: waarom heb ik grieksch geleerd ? ­-- {
M in Ik weet zeer wel, dat de beantwoording van deze vraag i
*‘ overbodig is voor den man van echte wetenschappelgke ken-
‘ nis: hg ziet het onderscheid tusschen formeel en materieel
5 nut van de studie in. Doch de meeste menschen hebben
G voor al hun denken en handelen zulke materialistische be-
S doelingen , dat ik het voor zulken noodzakelgk acht hier in
Y °t kort uit een te zetten, waarom men sommige wetenschap-
li pen , zoo als mathesis en doode talen leert, terwijlmen toch
U wel meent te weten, dat ons die wetenschappen in onzen
ä maatschappelijken werkkring nooit te pas zullen komen.
‘ Ik geloof, dat geene wetenschap de beschuldigingen van
il ,,ijdel hoofdbreken`° en van ,,verloren tüd`° vaker moet hooren
g i dan de wiskunde. Nu willen wij aannemen, dat iemand, die
di zich in zijne jeugd met ijver en onder eene goede leiding
li op dit vak had toegelegd, na weinige jaren al de eenmaal
G geleerde en toen goed begrepen stellingen en formules ver-
l- geten had, en dan vragen, of de tnd aan die studie besteed
H verloren is, of dat hij werkelijk rijke vruchten draagt. De
U mensch is van nature een zinnelijk wezen: zinnelijke ver-
9 schijnselen boeijen zijne aandacht en slechts met moeite komt
is hij er toe om zich boven die verschijnselen te verhefien en
tot den grond en het wezen der dingen door te dringen. Zie
9 de twisten der godgeleerden: over enkele geloofspunten ,
‘> vaak over vormen en formulieren dragen zij elkander een
E vinnigen haat toe, ­­ door verschil van gevoelen veroordeelt
‘· de een den ander, houdt hem ter naauwernood voor een
U mede­christen. Wiltleii of konden diezelfde geleerden dieper
i‘ in ’t wezen der zaak doordringen, zij zouden de vormen,